27. Полицейски мерки - обща характеристика и класификация. Същност на полицейското правомощие.

Администрацията разполага с преимуществото сама без началник пряко да прилага адм.принуда,пряко за държавата и за нейна сметка.Такова преимущество има полицията,както и други органи на МВР да прилагат принудителни мерки за полицията.Характеристика на полиц.мерки.-админ.принуда;държавна принуда;регламентирани са в специални закони в които е предвиден изрично вида на принудата,основанията за нейното прилагане,производството по прилагането.Мерките подлежат на обща клауза по оспорване.Освен оспорване закона създава допълнителни гаранций,зада може гражданина да се защити.Съществува и друг контролен орган-прокуратурата,като по силата на закона тя има пряк надзор.

ПРевантивни мерки-прилагат се преди да е започнало изпълнението на нарушението,с цел да не се допусне извършване или да се мотивира лицето към законосъобразно поведение.Мерки за адм.пресичане-когато деянието е започнало,но нее довършено или макар довършено,не са настъпили обществено опасни последици.Админ.наказание-ако има престъпление ,всичко е насочено към АПК.Принудителни мерки-се прилагат както при адм.нарушения така и при адм.престъпления.Адм.наказание-то е само за адм.нарушение.Принудителната мярка се прилага с заповед и се обжалва по реда на АПК.Полиц.правомощие-това и съвкупност от права,задължения и отговорности на полиц.служители,за да осъществяват своята дейност чрез прилагане на дадените правомощия.Полиц.правомощия се прилагат по силата на служебното начало.