26. Дисциплинарна и имуществена отговорност.

Държавните служители в МВР, които са нарушили служебната дисциплина, се наказват с предвидените в този закон наказания.Дисциплинарните нарушения са:неизпълнение на разпоредбите на този закон и издадените въз основа на него подзаконови нормативни актове, на заповедите и разпорежданията на министъра на вътрешните работи, заместник-министрите и главния секретар на МВР и на преките ръководители; неизпълнение на служебните задължения; неспазване на служебните правомощия; неспазване на правилата на Етичния кодекс за поведение на държавните служители в МВР.Дисциплинарните наказания се налагат не по-късно от два месеца от откриване на нарушението и не по-късно от една година от извършването му.Дисциплинарните наказания са:мъмрене;писмено предупреждение;порицание;недопускане до конкурс за израстване в категория или в степен за срок от една до три години;понижаване в длъжност или степен на длъжност за срок до една година;уволнение.Тежки нарушения на служебната дисциплина, за които се налага дисциплинарно наказание уволнение, са:осъждане за умишлено престъпление от общ характер или лишаване от право да се заема държавна длъжност;нарушаване забраната,неподаване на декларацията,нарушаване на правилата за защита на класифицираната информация, довело до нерегламентиран достъп;неявяване на работа без уважителни причини в два последователни работни дни;демонстративно неподчинение или подбуждане към такова, заплаха или насилствени действия спрямо ръководител или подчинен; превишаване на власт или използване на служебното положение за лична облага или за облага на трети лица;злоупотреба с власт или доверие.Наказанията се налагат със заповеди от:министъра на вътрешните работи;органите;служители на длъжност "началник на сектор.Дисциплинарно наказващият орган е длъжен преди налагане на дисциплинарното наказание да изслуша държавния служител или да приеме писмените му обяснения, освен когато по зависещи от държавния служител причини той не може да бъде изслушан или да даде писмени обяснения.Дисциплинарните нарушения извън посочените в чл. 227, ал. 1 и редът за налагане и изпълнение на дисциплинарните наказания се урежда в правилника за прилагане на закона.Заповедта за дисциплинарното наказание се връчва на държавния служител срещу подпис, като се отбелязва датата на връчване.Заповедта за налагане на дисциплинарно наказание може да се обжалва по реда на Административнопроцесуалния кодекс. Обжалването не спира изпълнението.Държавен служител в МВР може да бъде временно отстранен от длъжност.Държавните служители в МВР отговарят имуществено за вредите, които са причинили на държавата по непредпазливост при или по повод изпълнение на служебните си задължения.Държавните служители в МВР не отговарят имуществено за вредите, които са възникнали от рискова дейност, свързана с изпълнението на служебните им задължения.За изплатените обезщетения за вреди, причинени на граждани от незаконни актове, действия или бездействия на органи и длъжностни лица, МВР има право на иск срещу служителите.Държавните служители в МВР отговарят за причинените вреди, но не и за пропуснатите ползи.За вреди, причинени при условията на чл. 235, ал. 1, служителят отговаря в размера на вредата, но не повече от едно брутно месечно възнаграждение. Държавните служители в МВР, чието служебно задължение е да събират, съхраняват, разходват или отчитат парични или материални ценности, отговарят:в размера на вредата, но не повече от три брутни месечни възнаграждения; за липса - в пълен размер заедно със законната лихва от деня на причиняване на вредата, а когато това не може да се установи - от деня на откриване на липсата.В случаите на ограничена имуществена отговорност лицата издават заповеди за основанието и размера на отговорността на служителя.Пълната имуществена отговорност се осъществява по съдебен ред, освен ако държавният служител не внесе доброволно сумата преди съдебното производство.За неуредените в този раздел въпроси се прилагат разпоредбите на гражданския закон. При служителите на ДАНС- Държавните служители в агенцията, които виновно са нарушили служебните си задължения, се наказват с предвидените в този закон наказания.Дисциплинарните нарушения са:неизпълнение на разпоредбите на този закон и на издадените въз основа на него подзаконови нормативни актове, на заповедите и разпорежданията на председателя и заместник-председателите на агенцията и на преките ръководители;неизпълнение на служебните задължения; неспазване на служебните правомощия.Дисциплинарните наказания се налагат не по-късно от два месеца от откриване на нарушението и не по-късно от една година от извършването му. Дисциплинарните наказания са:забележка;порицание;недопускане за израстване в ранг, степен или длъжност за срок от една до три години;понижаване в ранг, степен на ранг или длъжност, за срок от три месеца до една година;уволнение.Дисциплинарните наказания на държавните служители се налагат с мотивирана писмена заповед на председателя на агенцията. В случаите по чл. 90, ал. 1, т. 1 и 2 дисциплинарните наказания могат да се налагат с мотивирана писмена заповед и от оправомощени от председателя длъжностни лица.Преди налагане на дисциплинарното наказание дисциплинарно наказващият орган изслушва привлечения към дисциплинарна отговорност държавен служител или приема писменото му обяснение и събира доказателствата от значение за случая.При определяне вида и размера на дисциплинарното наказание се вземат предвид тежестта на нарушението и настъпилите от него последици, обстоятелствата, при които е извършено, формата на вината и цялостното поведение на държавния служител по време на службата.Заповедта за налагане на дисциплинарното наказание се връчва на държавния служител срещу подпис, като се отбелязва датата на връчване. При невъзможност заповедта да бъде връчена лично на държавния служител дисциплинарно наказващият орган я изпраща на постоянния му адрес с препоръчано писмо с обратна разписка.Заповедта за налагане на дисциплинарното наказание може да се обжалва по реда на Административнопроцесуалния кодекс. Обжалването не спира изпълнението. Редът за провеждане на дисциплинарното производство и за налагане и изпълнение на дисциплинарните наказания се определя с правилника за прилагане на закона.Държавен служител в агенцията може да бъде временно отстранен от длъжност:по реда на Наказателно-процесуалния кодекс;когато срещу него е образувано дисциплинарно производство за нарушение, когато се явява в състояние, което не му позволява да изпълнява служебните си задължения;Държавните служители в агенцията отговарят имуществено за вредите, които са причинили на държавата по непредпазливост при или по повод.Държавните служители в агенцията не отговарят имуществено за вредите, които са възникнали от рискова дейност, свързана с изпълнението на служебните им задължения.За изплатените обезщетения за вреди, причинени на граждани от незаконни актове, действия или бездействия на органи и длъжностни лица от агенцията, Държавна агенция "Национална сигурност" има право на иск срещу служителите, които са ги причинили виновно при условията.Държавните служители в агенцията отговарят за претърпените загуби, но не и за пропуснатите ползи.Държавните служители в агенцията, чието служебно задължение е да събират, съхраняват, разходват или отчитат парични или материални ценности, отговарят:в размера на вредата, но не повече от три брутни месечни възнаграждения; за липса - в пълния размер заедно със законната лихва от деня на причиняване на вредата, а когато това не може да се установи - от деня на откриване на липсата.В случаите на ограничена имуществена отговорност председателят на агенцията или оправомощено от него длъжностно лице издава заповед за основанието и размера на отговорността на служителя.Пълната имуществена отговорност се осъществява по съдебен ред, освен ако държавният служител внесе доброволно сумата преди съдебното производство.