25. Възнаграждения, материално и социално осигуряване на служителя от МВР. Работно време и отпуски.

Държавните служители получават основно месечно възнаграждение, което се образува от заплатата за категория и заплатата за длъжност.Конкретният размер на заплатата за длъжност се определя от министъра на вътрешните работи и се състои от: възнаграждение за ниво, което отразява мястото на съответната длъжност в йерархията; възнаграждение, което отразява специфичните условия на работното място.На държавните служители се изплаща допълнително възнаграждение за продължителна работа върху основното месечно възнаграждение в размер 2 на сто за всяка година трудов стаж, но не повече от 40 на сто.На държавните служители се изплащат допълнителни възнаграждения и за:специфични условия на труд - при условия и в размери, определени от министъра на вътрешните работи;резултати в служебната дейност;извънреден труд;научна степен;Условията и редът за формиране на допълнителното възнаграждение.Лицата, работещи по трудово правоотношение, получават основно месечно възнаграждение, което се образува от заплатата за длъжност и добавката за работа в МВР.На служителите на МВР се осигурява храна или левовата й равностойност. При смърт на служител на МВР разноските за погребението се поемат от МВР в размер, определен от министъра на вътрешните работи.Задължителното социално и здравно осигуряване на държавните служители е за сметка на републиканския бюджет.Трудът на държавните служители при пенсиониране се зачита като първа категория.Служителите на МВР задължително се застраховат срещу смърт, временна неработоспособност или трайно загубена или намалена работоспособност вследствие на злополука за сметка на републиканския бюджет.При изпълнение на служебните си задължения държавните служители в МВР пътуват безплатно в обществения градски транспорт.На държавните служители, които ползват жилище при условията на свободно договаряне, МВР изплаща компенсационни суми при условия и по ред, определени от Министерския съвет.Нормалната продължителност на работното време на държавните служители в МВР е 8 часа дневно и 40 часа седмично при 5-дневна работна седмица.Държавните служители в МВР имат право на следните видове отпуски:редовен платен годишен отпуск - в размер 30 работни дни;допълнителен платен годишен отпуск - по един ден за всяка прослужена година, включително за приравнения трудов стаж, но не повече от 10 работни дни;допълнителен платен годишен отпуск по чл. 211, ал. 5 - до 12 работни дни;допълнителен платен годишен отпуск при преместване на работа в друго населено място - в размер до три работни дни, който не може да се компенсира с парично обезщетение;Държавните служители в МВР имат право на отпуск за работа във вредни за здравето условия, за изпълнение на обществени и граждански задължения, за временна неработоспособност, за бременност, раждане и осиновяване, за кърмене и хранене на малко дете, за отглеждане на малко дете, при смърт или тежко заболяване на родител, за приемен изпит в учебно заведение и за обучение, както и на неплатен отпуск, при условията, по реда и в размерите, предвидени в Кодекса на труда. При слуйителите на ДАНС- Брутното месечно възнаграждение на служителите на агенцията се състои от основно месечно възнаграждение и допълнителни възнаграждения.Държавните служители в агенцията получават основно месечно възнаграждение, определено съобразно техния ранг и степен.Към основното месечно възнаграждение на държавните служители се изплащат допълнителни възнаграждения за:прослужено време - в размер 2 на сто върху основното месечно възнаграждение за всяка година стаж, но не повече от 40 на сто; при определяне на размера се взема предвид целият стаж от първа категория труд, както и приравненият към първа категория труд;специфични условия на труд - при условия, по ред и в размери, определени с наредба на председателя на агенцията;извънреден труд; научна степен; работа при вредни за здравето условия - при условия и в размер, определени от Министерския съвет;постигнати резултати в служебната дейност въз основа на оценка;Лицата, работещи по трудово правоотношение, получават основно месечно възнаграждение, което се образува от заплатата за длъжност и добавката за работа в агенцията. На служителите на агенцията се изплащат ежемесечно порционни пари.На служителите на агенцията се осигуряват:храна;представително или униформено облекло или левовата му равностойност;лични предпазни средства, специално или работно облекло;друго вещево имущество и снаряжение.Служителите, както и членовете на семействата на загиналите при изпълнение на служебните си задължения държавни служители, изпаднали в тежко материално положение, се подпомагат с парични средства, които не се облагат с данък. Размерът на сумите и редът за предоставянето им се определят със заповед на председателя за всеки конкретен случай.Задължителното здравно и социално осигуряване на държавните служители е за сметка на републиканския бюджет.Трудът на държавните служители в агенцията се зачита като първа категория.Служителите на агенцията задължително се застраховат срещу смърт, временна неработоспособност или трайно загубена или намалена работоспособност вследствие на злополука за сметка на републиканския бюджет.При изпълнение на служебните си задължения държавните служители в агенцията пътуват безплатно в обществения градски транспорт.На държавните служители, които ползват жилище при условията на свободно договаряне, агенцията изплаща компенсационни суми при условия и по ред, определени от Министерския съвет. Държавните служители в агенцията имат право на следните видове отпуски:редовен платен годишен отпуск - в размер 30 работни дни;допълнителен платен годишен отпуск - по един ден за всяка прослужена година за първа категория труд, както и за приравнения трудов стаж, но не повече от 10 работни дни;допълнителен платен годишен отпуск при преместване на работа в друго населено място - в размер до три работни дни, който не може да се компенсира с парично обезщетение;неплатен отпуск - до 6 месеца през цялата служба;неплатен отпуск - за времето на провеждане на стаж по чл. 294, ал. 1 от Закона за съдебната власт;неплатен отпуск - за времето на провеждане на предизборната кампания.Държавните служители в агенцията имат право на отпуск за работа във вредни за здравето условия, за изпълнение на обществени и граждански задължения, за временна неработоспособност, за бременност, раждане и осиновяване, за кърмене и хранене на малко дете, за отглеждане на дете, при смърт или тежко заболяване на родител, за две или повече живи деца, за приемен изпит в учебно заведение и за обучение, както и на неплатен отпуск, при условията, по реда и в размерите, предвидени в Кодекса на труда