24. Назначаване на държавна служба, преминаване на държавна служба и професионална подготовка на служителите на МВР.

За назначаване на държавна служба в МВР се провежда конкурс.Лицата, кандидатстващи за държавна служба в МВР на длъжности, за които се изисква задължително първоначално професионално обучение, постъпват само в категориите Г или Е.Допускането на кандидатите до конкурса се извършва от конкурсна комисия. До участие се допускат лица, които са представили необходимите документи и отговарят на условията за съответния конкурс.Министърът на вътрешните работи присъжда категориите на държавните служители в МВР.Главният секретар на МВР се назначава от президента на Република България по предложение на Министерския съвет. Министърът на вътрешните работи назначава държавните служители:на длъжности от категория А,на длъжности от категория Г при първоначално назначаване на държавна служба;стажанти.При постъпване на служба в МВР държавните служители полагат клетва и подписват декларация за политически неутралитет, декларация за обстоятелствата и декларация за имуществото и доходите си. Службата в МВР започва от датата на заемане на длъжността, включително като стажант. Професионалната кариера на държавния служител се основава на последователно израстване в следващата категория чрез конкурс и преминаване на съответна професионална подготовка.Заемането на по-висока длъжност в рамките на притежаваната категория се предхожда от конкурс- конкурс за длъжности с общ профил;конкурс за специфични длъжности;конкурс за длъжности с особена отговорност.Конкурс за специфични длъжности, изискващи специализирана подготовка или професионални умения и опит в конкретни области, се провежда по документи и чрез един или повече от следните начини:решаване на тест;практически изпит;писмена разработка или защита на концепция;интервю.Конкурс за длъжности с особена отговорност се провежда по документи.Държавният служител може да бъде назначаван без конкурс на друга длъжност в рамките на притежаваната категория в следните случаи:съкращаване на длъжността;възстановяване на незаконно уволнен служител;установени незадоволителни резултати в служебната дейност въз основа на оценка на изпълнението на длъжността;намалена работоспособност за изпълнение на служебните задължения поради здравословни причини и др.Държавният служител може да бъде временно назначаван на вакантна длъжност от същата или следващата по-висока категория до заемането й или при отсъствие на титуляря над 30 дни по ред, определен с наредба на министъра на вътрешните работи.При служебна необходимост или при изменение на оперативната обстановка министърът на вътрешните работи може да премества за срок до една година в същото или в друго населено място държавен служител на същата или на друга длъжност в рамките на притежаваната категория. Професионалната подготовка на служителите в МВР се провежда под формата на професионално образование и професионално обучение.Професионалното обучение при първоначално постъпване и при израстване в категория се провежда в Академията на МВР.Приетите в Академията на МВР за придобиване на професионално образование в редовна форма на обучение имат статут на курсанти.Курсантите, завършили редовно обучение в Академията на МВР са длъжни да служат в МВР за срок не по-кратък от 10 години въз основа на подписан договор с министъра на вътрешните работи.Спечелилите конкурс за постъпване на служба в МВР подлежат на първоначално професионално обучение.По време на първоначалното професионално обучение стажантите не могат да бъдат използвани за служба в основните структури на МВР освен за целите на обучението.Курсантите, отстранени от обучение поради слаб успех, по дисциплинарен ред, при осъждане за умишлено престъпление от общ характер, напуснали по собствено желание по време на обучението, както и отказали след дипломиране да заемат съответната длъжност, възстановяват на МВР разходите за издръжка и обучение за периода, в който са били обучавани.А при слуйителите на ДАНС. Служебното правоотношение възниква въз основа на заповед.Заповедта се издава в писмена форма и съдържа:правното основание за назначаването;имената и длъжността на лицето, което издава заповедта;трите имена на назначаваното лице;наименованието на длъжността, на която се назначава лицето;ранга и степента, които се определят; размера на основното месечно възнаграждение и допълнителните възнаграждения; датата на издаване;подписа на лицето, издало заповедта.Служителите в агенцията при постъпване на служба подават декларации за политически неутралитет и за имуществото и доходите си.Държавният служител постъпва на служба в 10-дневен срок от датата на издаването на заповедта за назначаване, което се удостоверява писмено. Служебното правоотношение възниква от деня на встъпването в длъжност.Ако назначеният държавен служител не встъпи в длъжност, не положи клетва или не подаде декларациите , издадената заповед за назначаване се отменя.При първоначално назначаване на държавен служител в агенцията започва да тече едногодишен срок за изпитване, считано от датата на встъпване в длъжност.За всеки служител в агенцията се съставя и води служебно досие.Редът за възникване, изменение и прекратяване на служебното правоотношение на държавните служители се определя с правилника за прилагане на закона.Държавният служител се атестира чрез оценка на изпълнението на длъжността.Развитието в кариерата се осъществява чрез последователно преминаване в по-високи ранг, степен или длъжност по ред, определен с правилника за прилагане на закона.При отсъствие на държавен служител изпълнението на служебните му задължения се осъществява от друг служител, определен със заповед на председателя на агенцията или оправомощено от него длъжностно лице.Председателят на агенцията може да определи държавен служител, който да изпълнява работа по вътрешно съвместителство за срок до назначаването на служител на незаетата длъжност.При изпълнение на служебните си задължения и в обществения си живот държавните служители са длъжни да спазват Етичния кодекс за поведение на държавните служители в Държавна агенция "Национална сигурност".Обучението, квалификацията и професионалната подготовка на служителите на агенцията се извършват при условия и по ред, определени с правилника за прилагане на закона.По време на службата си държавните служители са длъжни да поддържат физическата си подготовка по ред, определен с инструкция на председателя на агенцията.В мирно време държавните служители в агенцията могат да участват в операции и мисии извън територията на Република България съгласно българското законодателство и международните договори, по които Република България е страна.