23. Държавна служба в МВР. Статут на служителя от МВР. Изисквания за постъпване на работа в МВР.

Постъпването на държавна служба в МВР и професионалното развитие на служителите се основава на следните принципи:прозрачност - прилагане на ясни и точни критерии за оценка и процедурни правила за назначаване:публичност - обявяване на процедурите и механизмите за подбор и развитие в кариерата;конкурсно начало - осигуряване на обективност чрез отчитане на професионалните качества;забрана за дискриминация;равни възможности на всеки служител за развитие в кариерата;прилагане на мотивационни механизми за професионално развитие;централизирано планиране и управление на подбора и професионалната кариера.

Служители на МВР са:държавните служители;лицата, работещи по трудово правоотношение.Статутът на държавните служители в МВР се урежда с този закон. Статутът на лицата, работещи по трудово правоотношение, се урежда при условията и по реда на Кодекса на труда и на този закон.Държавните служители в МВР съобразно изпълняваните функции и притежаваната квалификация изпълняват държавна служба в МВР в една от следните категории:категория А - висш ръководен персонал;категория Б - ръководен персонал.категория В - експертен персонал с ръководни функции и експертен персонал с контролни функции; категория Г - експертен персонал;категория Д - изпълнителски персонал с контролни функции;категория Е - изпълнителски персонал.Служителите на МВР полагат клетва за спазване на Конституцията и законите на страната и за лоялност към държавните институции в Република България.Служителите на МВР не могат да членуват в политически партии, да осъществяват политическа дейност, да изразяват политически възгледи.На държавните служители е забранено да участват в събрания, митинги и манифестации на политически партии, включително в извънслужебно време.За привличане на държавен служител в МВР като обвиняем незабавно се уведомява министърът на вътрешните работи.При осъществяване на правомощията си държавните служители в МВР удостоверяват качеството си със служебна карта или с личен знак. Видът на служебната карта и на личния знак се определя от министъра на вътрешните работи.Когато изпълняват служебни задължения извън работното си място, държавните служители са длъжни да поддържат връзка с ръководителите си.Държавните служители в МВР не могат да изпълняват друга държавна служба, освен в случаите, определени с този или друг закон.Държавните служители не могат да извършват дейност, несъвместима със службата им.Държавните служители са длъжни да декларират по реда на Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси всеки частен интерес, който имат във връзка с функциите на структурното звено, в което работят.Държавен служител в МВР може да бъде дееспособно физическо лице, което:има само българско гражданство; не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер, независимо от реабилитацията, или не е освободено от наказателна отговорност за извършено умишлено престъпление от общ характер с налагане на административно наказание.не е привлечено като обвиняем или не е подсъдимо за умишлено престъпление от общ характер;отговаря на изискванията за възраст, образование, психо-физическа годност и професионална подготовка за заемане на длъжността.В съответствие със специфичните изисквания за заемане на длъжността, освен изискванията по ал. 1, с обявяването на конкурса може да се определят и други изисквания. Служители на Държавна агенция "Национална сигурност" са:държавните служители; лицата, работещи по трудово правоотношение.Държавните служители съобразно изпълняваните функции, притежаваната квалификация и професионален опит и заеманите длъжности изпълняват държавна служба в агенцията в един от следните рангове:агенти-държавен агент,специален агент,главен агент,старши агент,младши агент - експертен персонал;сътрудници,главен сътрудник;сътрудник.Служителите на агенцията не могат да членуват в политически партии или коалиции или в организации с политически цели, да извършват политическа дейност, както и да предприемат други действия по служба, с които се нарушава политическият им неутралитет.Служителите на агенцията могат да се сдружават за осъществяване на дейности от взаимен интерес извън служебните им задължения, без да нарушават установения ред и единоначалието в агенцията.Държавните служители в агенцията могат да се кандидатират за президент и вицепрезидент на Република България, народни представители, членове на Европейския парламент от Република България, общински съветници и кметове при условия и по ред, определени със закон.Държавен служител, който е регистриран за кандидат за изборен орган от политически партии или коалиции, се освобождава от държавна служба.В случаите, когато по отношение на държавен служител е взета мярка за неотклонение задържане под стража, компетентният орган незабавно уведомява председателя на агенцията.Председателят на агенцията определя вида и модела на униформеното облекло, реда за предоставянето и носенето му, символите, отличителните знаци, както и другите принадлежности, свързани с изпълнението на служебните задължения на държавните служители.Държавните служители в агенцията не могат да изпълняват друга държавна служба, освен в случаите, определени с този или друг закон.Държавните служители не могат да извършват дейност, несъвместима със службата им.Държавните служители са длъжни да декларират по реда на Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси всеки частен интерес, който имат във връзка с функциите на структурното звено, в което работят.Държавните служители са длъжни да изпълняват и извън установеното работно време задълженията, произтичащи от функциите и задачите на агенцията. Те са длъжни да се намесят за оказване помощ на лица, намиращи се в опасност, и за предотвратяване или пресичане на правонарушения.За държавни служители в агенцията могат да бъдат назначавани лица, които:имат само българско гражданство;са навършили пълнолетие; не са поставени под запрещение;не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер, независимо от реабилитацията, или не са освободени от наказателна отговорност за извършено умишлено престъпление от общ характер;не са лишени от правото да заемат определена държавна или обществена длъжност;не са привлечени като обвиняеми или не са подсъдими за умишлено престъпление от общ характер;нямат наложено дисциплинарно наказание "уволнение:отговарят на общите и специфичните изисквания за заемане на длъжността.