22. Учебни заведения, медицински институт, научноизследователски и научноприложни институти.

Учебните заведения са: Академия на МВР, Медицински институт, Институт за компютърни технологии, Институт за специална техника, Институт по психология, Научно-изследователски институт по криминалистика и криминология, Научно-приложен институт по пожарна безопасност и спасяване.

Академията на МВР се ръководи от академичен съвет и ректор. Академичният съвет е орган за ръководство на учебната и научната дейност на академията, който:
- приема учебния план за всяка специалност и образователно-квалификационна степен, както и изготвени от катедрите учебни програми по съответните дисциплини;
- приема плановете за научноизследователската, научно-приложната и редакционно-издателската дейност;
- взема решения за обявяване на конкурси за асистенти и хабилитирани преподаватели;
- провежда избор след проведен конкурс за асистент;
- избира нехабилитирани преподаватели за по-висока научна длъжност;
- изпълнява други функции, произтичащи от нормативните актове, отнасящи се до науката и висшето образование, прилагани в съответствие с този закон и с актовете за прилагането му.

Ректорът е пряк ръководител на служителите на академията, на курсантите и на служителите, изпратени на обучение от други структури, за изпълнението на задълженията им, свързани с учебния процес, реда и дисциплината в академията, като:
- определя дневния ред на академичния съвет;
- решава всички въпроси, свързани с приемането, отписването и преместването на курсанти;
- изпълнява други функции, произтичащи от законите или възложени му от министъра на вътрешните работи;
- представлява юридическото лице.

Ректорът е хабилитирано лице и се назначава от министъра на вътрешните работи. Съставът на академичния съвет се определя от министъра на вътрешните работи по предложение на ректора на академията.

Медицинският институт на МВР, научноизследователските и научно- приложните институти се ръководят от директори, които:
- организират, ръководят, контролират и отговарят за дейността на институтите;
- ръководят и контролират изготвянето на перспективните и текущите планове и осигуряват тяхното изпълнение;
- организират взаимодействието с други институти и структури в МВР;
- отговарят за подбора, подготовката, повишаването на квалификацията и ефективното използване на научните кадри;
- отговарят за управлението на предоставените им държавни имоти и материално-технически средства.