21. Органи на полицията. Правомощия на полицейските органи.

Полицейски орган са държавните служители в МВР и ДАНС. Гражданите които работят по трудови правоотношения. Полицейски правомощия нямат - техническия персонал, тила, строители лекари и други. Полицейските органи са и кметовете на населените места, което съгласно от закона за месното самоуправление и месната администрация при осигуряване на обществения ред в населеното място има следните правомощия: да извършва проверка при установяване на самоличността, да задържа лица; да извършва личен обиск; да използва физическа сила и оръжие;тези правомощия могат да бъдат прилагани само до издаване на полицията;съставяне на актове за дребно хулиганство и предаване на нарушителите на съда;проверка на лични вещи.

Полицейските органи имат първо персонална компетентност - тя се определя от кръга на служебните им задължения предвидени му в длъжностната му характеристика. Териториална компетентност - когато е необходимо да се окаже помощ на лица или за задържане на правонарушител. Тази компетентност се определя от границите в които работи персонала. Има предметна компетентност - конкретния служител е длъжен да извършва компетентния вид дейност. По време на компетентност полицейските правомощия се реализират чрез следните видове дейности: чрез разследване на престъпления;оперативно издирвателна дейност;административна дейност,което е основен вид дейност,чрез която се реализират полицейските правомощия.полицейските правомощия се реализират чрез метода на убеждението и метода на принудата.Основните мерки за административна принуда прилагани в полицията са свързани с нарушаване правата на човека-полицейско разпореждане,полицейска регистрация и идентификация,задържане на лица,извършване на личен обиск,проверка на лични вещи,проверка на помещение без съгласие на собственика.Прилагането на мерки за принуда трябва да е законно съобразно ,това се постига чрез детайлно регламентиране на основанията и реда за всяка мярка за принуда и възможност за обжалване на всички мерки и принуда.полицията може да прилага административни наказания,обществено порицание,глоба,временно лишаване от право да се упражнява определена професия,задържане в поделенията на МВР за хулиганство.Полицейските органи имат право да установяват актове по закона за МВР,по закона за движение по пътищата,закона за българските документи за самоличност,закона за контролиране на взривните вещества,боеприпасите и др.