2. Понятие за национална сигурност.

Понятието „национална сигурност” продължава да бъде едно от най- дискутираните понятия в специализираната литература. Могат да бъдат открити повече от 50 определения на понятието, поради което ще изясним неговото съдържание чрез определението в закона за Държавна агенция Национална сигурност и новата Стратегия за национална сигурност на Р. България от 25.01.2011 г.

Закона за ДАНС от 2009 год. определи понятието: "Национална сигурност" като «динамично състояние на обществото, при което са защитени териториалната цялост, суверенитетът и конституционно установеният ред на страната, когато са гарантирани демократичното функциониране на институциите, основните права и свободи на гражданите, устойчивото икономическо развитие и благосъстоянието на населението, както и когато страната успешно защитава националните си интереси и реализира националните си приоритети».

Всичко, което възпрепятства постигането на изброените стратегически цели, се възприема като риск или заплаха за националната сигурност.
Това разбиране за съдържанието на понятието „национална сигурност” намери своето развитие в приетата през 2011 г. Стратегия за национална сигурност на Република България .
Стратегията за национална сигурност на Република България е основополагащ документ за формиране на политиката за национална сигурност, провеждана от държавните институции в сътрудничество с гражданите и техните организации.

Политиката за сигурност на държавата ни се основава на следните принципи:
1. Отсъствие на претенции към териториалната цялост на други държави и ненамеса във вътрешните им работи;
2. Неделимост на националната сигурност от сигурността на НАТО и ЕС;
3. Откритост, прозрачност и отговорност при формиране на политиките за сигурност.

Стратегията определя следните жизнено важни национални интереси на страната ни:
• гарантиране правата, свободите, сигурността и благосъстоянието на гражданина, обществото и държавата;
• запазване на суверенитета, териториалната цялост на страната и единството на нацията;
• защита на конституционноустановения ред и демократичните ценности;
• защита на населението и критичната инфраструктура при кризи, бедствия, аварии, катастрофи и други рискове, опасности и заплахи;
• съхраняване и развитие на националната идентичност;
• преодоляване на негативните демографски процеси и изграждане на социално-икономическа среда, осигуряваща условия за развитието на поколения български граждани, способни да гарантират на Република България достойно място в ЕС и в световните политически, икономически, финансови и социални процеси.

Стратегическите интереси на страната ни са:
- наличието на устойчива, благоприятна и предвидима международна среда за сигурност;
- развитие на образованието и възпитанието в духа на националните и общоевропейските ценности;
- повишаване на научно-техническия потенциал на страната ни;
- гарантиране на икономическа, финансова и социална стабилност и икономически просперитет;
развитие на конкурентоспособна и устойчива икономика;
- изграждане на национална и регионална инфраструктура;
- превенция и противодействие на корупцията и организираната престъпност;
- ограничаване на посегателствата срещу личността и собствеността;
- запазване на високо качество на околната среда и природните ресурси;
- поддържане на добросъседски отношения и осигуряване на регионална сигурност и стабилност ;
- развитие на регионалното сътрудничество;
- осигуряване на диверсифициран достъп до различни по произход и тип енергийни ресурси и други стратегически суровини.

Предизвикателства, рискове, заплахи за националната сигурност

Външни рискове и заплахи за националната ни сигурност.
1. Изместване на центъра на икономически растеж от Запад на Изток, засилващото се въздействие на недържавни структури, в т.ч. икономически, религиозни, миграцията, проблемите на бедността и развитието, промяната на климата.
2. Международният тероризъм и разпространението на оръжия за масово унищожение, регионалните конфликти;
3. Трансграничната организирана престъпност е една от главните заплахи за сигурността на гражданите и демократичните основи на обществото- производство и трафик на наркотици, експлоатация на хора, контрабанда, производство и разпространение на неистински парични знаци и документи, пране на пари и други.
4. Киберпрестъпността може да доведат до криза чрез затрудняване и/или блокиране нормалното функциониране на важни за държавното управление системи или отделни компоненти.
5. Миграционния натиск върху страната породен от недостига на редсурси.
6. Опасности за екологичната сигурност произтичат от промишлени аварии с изпускане на вредни емисии, трансгранично замърсяване на въздуха, водите и крайбрежната ивица и заплахата от терористична дейност с използване на вещества, които са особено опасни за природната среда.
7. Бързото разпространяване на инфекциозни заболявания и епидемии в световен мащаб, излага на риск държавите и техните граждани, включително формированията на въоръжените им сили.
8. Заплаха за енергийната сигурност е задълбочаването на ависимостта на държавата от жизнено важни ресурси - енергийни, водни, суровинни и хранителни, което повишава риска от възникване на кризи. .
9. опитите за етническо противопоставяне на държавите в балканския регион

Рискове и заплахи за вътрешната сигурност:
1. Финансовата и икономическа криза;
2. Тенденция за обезлюдяване на отделни региони от страната вследствие на миграция към големите административни и икономически центрове
3. Влошаване на здравния статус на населението
4. Високото ниво на общата престъпност и тежките престъпления въздейства и забавянето на съдебната реформа влияе негативно върху всекидневния живот на хората в страната ни
5. Корупцията остава един от основните проблеми на съвременното българско общество тъй като засилва потенциала на организираната престъпност, уронва авторитета на властите, отслабва тяхното функциониране и компрометира провежданите реформи в основните сфери на обществения живот.
6. Пропуските в контрола в сферата на търговията и потреблението с акцизни стоки създават възможности за опити за финансови измами, контрабанда на стоки, трафик на хора, изпиране на пари.
7. Незадоволителното състояние на транспортната, енергийната и комуникационната инфраструктура, недостигът на публични финансови средства и неефективното им управление влияят негативно върху националната сигурност.
8. Влиянието на сивата икономика и опитите за изкривяване на пазарните механизми, нарушават принципите за свободна конкуренция, ограничават се правата на потребителите и стопанската инициатива и се влошава инвестиционният климат.
9. Съществен конфликтен потенциал съдържат социалната несигурност и рязко изразената социална диференциация.
10.Намалява качеството на образованието и нараства броят на гражданите, които не са обхванати от системата на задължителното образование.
11.Рисковете за екологичната сигурност произтичат от замърсяване на почвата, водата и въздуха, унищожаване на природни ресурси в резултат на стопанска дейност и занижен контрол, а също така при аварии или бедствия, включително поради трансгранично замърсяване.

Основни насоки за действие в политиката за национална сигурност
1. Оперативно сътрудничество на институциите на изпълнителната власт в Република България със съответните институции на ЕС и НАТО;
2. Провеждане на прозрачна и реалистична отбранителна политика, основана на планирани и разполагаеми ресурси за поддържане на необходимите отбранителни способности;
3. Активно участие на Република България във формирането и осъществяването на Общата политика за сигурност и отбрана на ЕС и общото отбранително планиране на НАТО;
4. Постигане на интегрираност на сектора за сигурност, включително чрез съвместно използване на способностите им;
5. Съдебно сътрудничество в рамките на ЕС по наказателноправни въпроси;
6. Интегрирано управление на границите;
7. Развитие на иновации и обучение;
8. Осигуряване на ефективен демократичен парламентарен, съдебен и граждански контрол на дейностите в областта на сигурността;
9. Осигуряване на безусловна защита срещу посегателствата върху демократичните права и свободи на българските граждани чрез постигане на върховенство на закона;
10. Осигуряване на обществения ред и сигурността на българските граждани;
11.Активно противодействие на корупцията;
12.Противодействие на организираната престъпност;
13. Развитие и модернизация на въоръжените сили;
14. Развитие на националната система за реагиране при кризи и др.

В зависимост от факторите които влияят върху националната сигурност, тя се подразделя на вътрешна и външна.
Вътрешната сигурност е състояние на процесите и явленията, които протичат вътре в държавата. Вътрешната сигурност на страната ни се гарантира в максимална степен от защитата на правата и интересите на гражданите, на обществото и държавата.
Равнището на вътрешната сигурност максимално зависи от ефективния контрол над престъпността и другите правонарушения. Министерството на вътрешните работи е пряко ангажирано с провеждането на държавната политика за гарантирането на вътрешната сигурност на страната, чрез изпълнението на задачите си по противодействие на престъпността и опазването на обществения ред.