19. Специализирана дирекция "Оперативно-технически операции". Дирекция "Вътрешна сигурност".

Специализираната дирекция "Оперативни технически операции" е национална специализирана дирекция за извършване на негласна оперативно-техническа дейност за защита на правата и свободите на гражданите, националната сигурност и обществения ред. За изпълнение на задачата органите на специализираната дирекция " Оперативни технически операции" извършват дейности по: осигуряване, разработване и прилагане на специални разузнавателни средства;наблюдение, проникване, фотографиране, видеозаписване, звукозаписване, филмиране, белязване на предмети и изготвяне на психологичен анализ във връзка със събирането на данни за защита на правата и свободите на гражданите, националната сигурност и обществения ред;проследяване на лица и обекти;оперативно проучване на лица и обекти; извършване на оперативно-техническа проверка на пощенска и друга кореспонденция за защита на правата и свободите на гражданите;изготвяне на веществени доказателствени средства при поискване по ред,определен със закон, и предоставянето им на органа, направил искането;разработване и прилагане на специфични физико-химични методи и средства и извършване на взривно-техническо изследване и оценка на експлозиви или на елементи на взривни устройства;получаване на информация от другите структури на МВР, държавниоргани, организации, юридически лица и граждани; предоставяне на информация на другите структури на МВР, държавните органи и организации при условия и по ред, определени с наредба на министъра на вътрешните работи;и др.

Дирекция "Вътрешна сигурност" е специализирана структура на МВР за оперативно-издирвателна, информационно-аналитична и организационна дейност по предотвратяване, пресичане, разкриване на престъпления и дисциплинарни нарушения, извършени от служители на министерството.Органите на дирекция "Вътрешна сигурност":
1. предотвратяват, пресичат и разкриват престъпления и други нарушения,
извършени от служители на министерството;
2. събират, анализират и предоставят информация за дейността по т. 1;
3. извършват превантивна дейност.