18. Дирекция "Български документи за самоличност".

Дирекция "Български документи за самоличност" е национална специализирана структура на МВР за осъществяване на дейностите, свързани с българските лични документи.

Органите на дирекция "Български документи за самоличност":
1. издават, отказват издаването, отнемат, изземват и обявяват за невалидни.
български лични документи при условия и по ред, определени със закон;
2. персонализират български лични документи, издавани от други оправомощени служби и ведомства;
3. методически ръководят и контролират дейността на съответните звена в областните дирекции по направление на дейност;
4. управляват, анализират и контролират технологичните дейности по изработка на българските лични документи, чието издаване е предвидено в закон;
5. прилагат мерки за административна принуда и осъществяват административнонаказателна дейност;
6. дават становища по проекти на нормативни и други актове, свързани с
българските лични документи;
7. събират, обработват, въвеждат, систематизират, използват и предоставят информация, организирана в автоматизирани информационни фондове, системи или регистри, създадени по силата на закон, за изпълнение на правомощията по направления на дейност.