17. Дирекция "Миграция".

Дирекция "Миграция" е специализирана структура на МВР за регулиране и контрол на миграционните процеси на чужденците,пребиваващи в Република България, и за административно обслужване на гражданите на Европейския съюз, гражданите на държави - страни по Споразумението за Европейското икономическо пространство, гражданите на Конфедерация Швейцария, както и членовете на техните семейства съгласно Закона за влизането, пребиваването и напускането на Република България на гражданите на Европейския съюз и членовете на техните семейства.

При осъществяване на дейността си по регулиране на миграционните процеси и административния контрол върху пребиваването на чужденци в Република България директорът на дирекция "Миграция", директорите на областните дирекции на МВР или оправомощените от тях длъжностни лица:
1. издават или отказват издаването на разрешения за краткосрочно и дългосрочно пребиваване;
2. продължават срока на пребиваване на чужденците в Република България;
3. отнемат правото на издадено разрешение за краткосрочно и дългосрочно пребиваване при наличие на законовите изисквания;
4.анулират издадена виза или намаляват срока за пребиваване на чужденец в страната;
5. дават становища по молби за придобиване, възстановяване и
освобождаване от българско гражданство, за издаване на разрешения за работа и
становища до други ведомства, които по смисъла на нормативен акт имат отношение
по пребиваването на чужденците в Република България;

Дирекция "Миграция" осъществява дейност по принудително настаняване в специалните домове за временно настаняване на чужденци, за които е издадена заповед за принудително отвеждане до границата на Република България или за експулсиране.

Управлението и охраната на специалните домове за временно настаняване на чужденци се осъществява от дирекция "Миграция".

Органите на дирекция "Миграция"противодействат на незаконната миграция чрез извършване на проверки по местопребиваване на чужденците и при необходимост провеждат интервюта. Органите на дирекция "Миграция"организират и осъществяват съпровождане на чужденци на територията на Република България или в чужбина при изпълнение на приложени мерки за административна принуда по ЗЧРБ, както и при необходимост за осигуряване участието на настанени в специалните домове за временно настаняване на чужденци (СДВНЧ) чужденци като страни в досъдебни и съдебни производства по наказателни и административни дела.За регулиране и контрол на миграционните процеси по въпросите на убежището, бежанците и чужденците дирекция "Миграция" взаимодейства с други структури на МВР, други ведомства и служби.