16. Дирекция "Международни проекти".

Дирекция "Международни проекти" е специализирана структура на МВР за управление на програми и проекти, финансирани със средства на Европейския съюз.
За изпълнение на задачите си дирекция "Международни проекти":
1. изпълнява функции на отговорен орган по Европейския фонд за връщане и по Фонда за външни граници в рамките на Обща програма "Солидарност и управление на миграционните потоци" на Европейския съюз, като:а) осъществява взаимодействие със структурите на Европейската комисия и с отговорните органи в останалите държави членки; б) координира програмирането и внася в Европейската комисия предложения за многогодишни и годишни програми;в) взаимодейства с органи и организации, участващи в изпълнението на многогодишните програми, включително международни организации и неправителствени организации;е) организира и провежда процедури за възлагане на обществени поръчки и процедури за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ и сключва договори;з) координира и провежда информационна дейност, свързана с усвояване на средствата по фондовете;к) следи за прилагането на изискванията за счетоводната отчетност от крайните бенефициенти; компетентните органи за срок 5 години след приключването на програмите;
2. осъществява координация на дейностите, свързани с програмирането и изпълнението на проекти на МВР, финансирани със средства на Европейския съюз и на други извънбюджетни източници;
3. осъществява взаимодействие с компетентните структури на Европейската комисия и с националните институции в процеса на програмиране, изпълнение,мониторинг и оценка на проекти;
4. установява нередности и измами със средства на Европейския съюз и докладва установените случаи;
5. координира работата и оказва методическо ръководство на звената за изпълнение на проекти в структурите на МВР.

Дирекция "Национална система 112" е национална специализирана структура на МВР за осигуряване на непрекъснат, бърз и безплатен достъп до службите за спешно реагиране за получаване на помощ при спешни случаи.

За изпълнение на задачата си дирекция "НС 112":
1. приема, автоматично регистрира и обработва всички повиквания за спешна помощ на номер 112;
2. осигурява непрекъснат достъп до линия за връзка;
3. събира информация за вида, мястото, часа и основните данни на спешния случай;
4. осигурява приемането и изясняването на получените повиквания освен на български език и на най-малко два официални езика на Европейския съюз;
5. анализира и предава обработената информация на службите за спешно реагиране в зависимост от вида на спешните случаи; (3) Дейността по осигуряване на непрекъснат, бърз и безплатен достъп до службите за спешно реагиране за получаване на помощ при спешни случаи се организира и осъществява от районни центрове за приемане на спешни повиквания към ЕЕН 112 (районни центрове 112).

Чл. 150у. Дирекция "Специална куриерска служба" е специализирано звено на МВР за осъществяване на специфична дейност на пряко подчинение на главния секретар на МВР за приемане, съхранение, пренасяне и доставяне на кореспонденция, съдържаща класифицирана информация. Специализираният отряд за борба с тероризма и дирекция "Специална куриерска служба". Имат опр задачи, подпомагат полиц стр-ри. Специализиран отряд за б-ба с тероризма /СОБТ/. Само със заповед на главния секретар, никой не може да ги ползва без разрешението му.

Специализиран отряд за борба с тероризма /ППЗМВР/
Чл. 150р. Специализираният отряд за борба с тероризма (СОБТ) е специализирано звено на
МВР за осъществяване на специфична дейност на пряко подчинение на главния секретар на
МВР за противодействие на терористични действия, защита на стратегически и особено
важни обекти, предотвратяване и пресичане на тежки престъпления.
(2) Специализираният отряд за борба с тероризма се ръководи от командир.
(3) За изпълнение на дейностите по ал. 1 органите на СОБТ:
1. предотвратяват и пресичат терористични действия;
2. задържат и/или обезвреждат извършители на особено опасни престъпления, оказващи или склонни да окажат въоръжена съпротива;
3. освобождават заложници;
4. организират и осъществяват охрана на органи на МВР, на държавни органи и организации при изпълнение на функциите им;
7. участват в специални операции на главните и областните дирекции на МВР.
(4) Използването на СОБТ за изпълнение на дейностите по ал. 1 се разрешава с
писмена заповед на главния секретар на МВР за всеки отделен случай.
(5) В неотложни случаи използването по ал. 4 може да бъде разпоредено устно. В тези
случаи писмената заповед се издава не по-късно от 24 часа.
(6) Редът за осъществяване на дейностите по ал. 1 се определя с акт на министъра на вътрешните работи.

Чл. 150 (1) Органите на СОБТ, изпълняващи дейностите по чл. 91, ал. 1 ЗМВР, и членовете на техните семейства се ползват от специален режим на адресна регистрация и регистрация на лични моторни превозни средства и телефони. Специалният режим се определя с акт на министъра на вътрешните работи.
(2) Самоличността на органите по ал. 1 при изпълнение на техните задължения се
запазва в тайна.
(3) Професионалната квалификация на органите на СОБТ се проверява и оценява
ежегодно при условия и по ред, определени с акт на министъра на вътрешните работи.

Международно оперативно полицейско сътрудничество
Чл. 128 - 130 ППЗМВР
Това са специални служители, които осъществяват връзки с чуждите - международни дирекции.