15. Главна дирекция "Пожарна безопасност и спасяване".

Главна дирекция "Пожарна безопасност и спасяване" е национална специализирана структура на МВР за пожарна безопасност и аварийно-спасителни дейности при пожари, бедствия, аварии и катастрофи.

За изпълнение на задачата по ал. 1 Главна дирекция "Пожарна безопасност и спасяване" извършва дейности по:
1. методическо ръководство и контрол на съответните звена в областните Дирекции.
2. превантивна дейност;
3. държавен противопожарен контрол;
4. разрешителна и контролна дейност;
5. научно-приложна и експертна дейност.

За осъществяване на пожарогасителна и аварийно-спасителна дейност и поддържане на постоянна оперативна готовност органите по пожарна безопасност и спасяване в областните дирекции на МВР:
1. осъществяват непрекъснато денонощно дежурство на служители и техника;
2. поддържат екипи за оказване на първа медицинска помощ на пострадали при пожари, бедствия, аварии и катастрофи;
3. поддържат спасителни екипи за провеждане на дейности за защита на населението при пожари, бедствия, аварии, катастрофи и кризи по ред, определен с акт на министъра на вътрешните работи;
4. разработват планове за пожарогасене и за действие при бедствия, аварии и катастрофи;

За осигуряване на пожарната безопасност държавните органи, юридическите лица и гражданите са длъжни:
1. да спазват установените правила и норми за пожарна безопасност, както и специфичните правила за съответните обекти и населени места, и да оказват съдействие на органите за пожарна безопасност и спасяване;
2. да съгласуват с органите за пожарна безопасност и спасяване съответствието на проектите за строежи и на строителните продукти с изискванията за пожарна безопасност;
3. да провеждат дейности в обекта, осигуряващи пожарната му безопасност;
4. да предоставят при поискване на органите за пожарна безопасност и спасяване информация, свързана с пожарната безопасност на обектите.