13. "Охранителна полиция"- задачи, дейности, правомощия на органите.

Чл. 52а. Главна дирекция "Охранителна полиция" е национална специализирана охранителна и контролна структура на МВР за опазване на обществения ред и противодействие на престъпността.

(2) За изпълнение на задачата по ал. 1 Главна дирекция "Охранителна полиция"
извършва дейности по:
1. опазване на обществения ред;
2. защита и охрана на стратегически и особено важни обекти;
3. осигуряване на сигурността при провеждане на мероприятия;
4. контрол на безопасността на движението по пътищата, на техническата изправност
и регистрацията на моторните превозни средства, на водачите на моторни превозни средства и
на пътнотранспортните произшествия;
5. участие в разследването на престъпления;
7. разрешение и контрол за ползване на общоопасни средства;
8. разрешение и контрол за извършване на охранителна дейност;
10. конвоиране на лица в страната и в чужбина;
11 ръководство, помощ и контрол за осъществяване на дейностите по т. 1 - 4, 7, 8 и 10 на съответните звена в областните дирекции.