12. Главна дирекция "Криминална полиция".

Чл. 52. Главна дирекция "Криминална полиция" е национална специализирана структура за оперативно-издирвателна, превантивна и информационно-аналитична дейност по предотвратяване, пресичане, разследване и разкриване на престъпления с изключение на свързаните с организирана престъпна дейност.

(2) За изпълнение на задачите по ал. 1 Главна дирекция "Криминална полиция" извършва дейности по:
1. превенция, предотвратяване и пресичане на престъпления;
2. разследване на престъпления;
3. разкриване на престъпления;
4. издирване на обвиняеми и подсъдими, укрили се от наказателно преследване,
осъдени, отклонили се от изтърпяване на наказание, безследно изчезнали, както и на други
лица в предвидените със закон случаи;
5. издирване на вещи:
а) предмет или средство за извършване на престъпление;
б) които могат да послужат като доказателство в наказателно производство;
в) придобити от престъпна дейност;
г) за които има сигнал за издирване в Шенгенската информационна система;
6. идентифициране на лица;
7. ръководство, помощ и контрол над съответните звена в областните дирекции при
извършване на дейности по т. 1, 3 - 6;
8. методическо ръководство на дейността по разследване на престъпления в главните
и областните дирекции.