11. Главна дирекция "Борба с организираната престъпност" – задачи, дейност, правомощия на органите.

Чл. 51а. Главна дирекция "Борба с организираната престъпност" е национална специализирана оперативно-издирвателна структура на МВР за предотвратяване, пресичане, разследване и разкриване на организирана престъпна дейност на местни и транснационални престъпни структури, свързана със:
1. митническия режим, паричната, данъчната и осигурителната система;
2. наркотични вещества, техните аналози и прекурсори;
3. компютърни престъпления или престъпления, извършени във или чрез компютърни
мрежи и системи;
4. интелектуална собственост;
5. неистински или подправени парични знаци, платежни инструменти и официални документи;
6. трафик на хора;
7. трафик на културни ценности;
8. огнестрелни оръжия, взривни, химически, биологични и други общоопасни
средства и вещества, както и с оръжия и изделия и технологии с двойна употреба;
9. корупция в органите на държавната власт;
10. терористични действия, използване на общоопасни средства и вещества,
внушаване на страх, вземане на заложници, отвличане на лица с цел получаване на
материални облаги и насилствени действия;
11. изпиране на пари и хазарт.

(2) За изпълнение на задачите по ал. 1 Главна дирекция "Борба с организираната
престъпност" самостоятелно или съвместно с други специализирани органи извършва
дейности по:
1. предотвратяване, пресичане, разследване и разкриване на престъпления, извършвани от престъпни структури;
2. участие в оперативно-издирвателната дейност по разкриване на престъпната
дейност на престъпни структури на територията на страната;
3. осигуряване и прилагане на оперативно внедряване и извършване на доверителни
сделки чрез служител под прикритие;
4. осъществяване на контролирани доставки;
5. събиране, обработване, съхранение, анализиране и предоставяне на информация за
състоянието, структурата и динамиката на организираната престъпност на територията на
страната;
6. проучване и оценяване методите на полицейските тактически действия, прилагани
в борбата с организираната престъпност, и изготвяне на предложения за усъвършенстване на
работата;
7. провеждане на обучение на служителите от териториалните й звена за повишаване
на професионалната им квалификация;
8. идентифициране на лица по ред, определен от министъра на вътрешните работи;
9. даване на становища по проекти на нормативни и други актове, регламентиращи
противодействието на организираната престъпност и участие в изготвянето на програми и
стратегии;
10. участие в екипи, създадени съвместно с други компетентни държавни органи,
служби и органи на други държави и международни организации;
11. ръководство, помощ и контрол за осъществяване на дейностите по т. 1 - 10 на
съответните териториални звена.

(3) Главна дирекция "Борба с организираната престъпност" осъществява
информационно-аналитична, прогностична, контролна, координационна и методическа
дейност със собствена или на други органи информация съобразно своята компетентност.