1. Предмет и система и източници на полицейското право.

Понятието полицейско право е възстановено от миналото.
Предмета включва няколко групи въпроси:
- понятията национална сигурност, обществен ред и противодействие на престъпността. Включва още органите които ги управляват и ролята на гражданското участие в тези дейности.
- организациите и структурите на МВР и други специализирани органи и техните правомощия
- полицейски правомощия (полицейска принуда)
- основните видове полицейски дейности
- международно полицейско сътрудничество

Полицейското право се разглежда в два аспекта: като учебна дисциплина и като наука. Като учебна дисциплина представлява кръга от знания които трябва да получат обучаемите. Като научна дисциплина означава как чрез насочване на различни клонове на науката в полицейската дейност могат да се обясняват различни понятия и явления. Винаги стои проблема как да се въздейства на лицата извършващи престъпления или безредици. Полицейското право е фундамент на други полицейски дисциплини, като Организирана престъпност, Контрол на пътното движение, Охрана на обществения ред и др.

Системата на полицейското право е изградена от две части: обща и специална част.

1. Общата част разглежда глобалните въпроси свързани с основните понятия за обществения ред и противодействие на престъпността. В нея се различават компетенциите на държавните органи, развиват се формите на МВР, основните принципи на организация и дейност, видовете служби и органите на управление на МВР. Полицейската дейност е специфичен вид изпълнително-разпоредителна дейност със специфични форми и методи.

2. Специалната част разглежда полицейските мерки за въздействие, като определя методите на убеждение и принуда, като основни в полицейската дейност, като те се прилагат самостоятелно и съчетано.
В специалната част се разглеждат и общите въпроси, принципи и спецификата на реализация на административно- наказателната отговорност, осъществявана от полицейските органи.

Полицейското право има няколко групи източници:
- Конституцията на РБ
- всички международни актове ратифицирани и обнародвани от Република България и влезли в сила
- общи административни закони – Закона за администрацията, Закона за местното самоуправление и местната администрация, Закона за МВР, Закона за административните нарушения и наказания и др.
- специални закони които касаят дейността на МВР – закона за специалните разузнавателни средства, Закона за частната охранителна дейност, Закона за контрол на взривните вещества огнестрелните оръжия и боеприпаси и др.
- подзаконови нормативни актове, от различни органи - наредби на общинските съвети, подзаконови нормативни актове на МС, подзаконови нормативни актове на министъра на вътрешните работи-отмененото българско полицейско законодателство
- чуждото законодателство – в случай на изготвяне на законопроекти
- научноприложни разработки на наши и чужди автори.

След 1944 г. се приема първия закон за милицията. През 1956 г. се приема Указ за милицията, 1976 г. се приема закон за народната милиция, 1990 г. се приема полицейски закон, а през 1991 г. се прие първия закон за МВР от Великото народно събрание. Този закон има устройствен характер. През 1997 г. се прие устройствен закон за МВР, а от 01.05.2006 г. влезна в сила сега действащия закон за МВР.