Защита правата на човека 2021

Лекции по Защита правата на човека
Съдържание:

1. Историческа еволюция на идеята за правата на човека. Идейно-философски основи и теории за правата на човека
2. Правата на човека като система. Съотношение и взаимна зависимост между отделните видове права
3. Права на човека и права на гражданина. Права на човека и субективни права.
4. Конституционноправна уредба на основните права
5. Принцип на неотнемност на основните права
6. Закрила на основните права на гражданите
7. Основни задължения на гражданите
8. Възникване на международноправната защита на правата на човека. Доктрината за хуманитарната интервенция на Хуго Гроций
9. Правна уредба на защитата на правата на човека м/у двете световни войни
10. Система на ООН за правата на човека. Универсални инструменти за защита правата на човека
11. Международна защита на правата на човека в системата на ООН
12. Всеобща декларация за правата на човека- правно и политическо значение
13. Регионални инструменти за защита правата на човека. Съвет на Европа и правата на човека. Европейска конвенция за защита правата на човека и основните свободи. Допълнителни протоколи
14. Пакт за граждански и политически права. Факултативни протоколи
15. Пакт за икономически, социални и културни права
16. Европейски съд по правата на човека. Състав, структура, функции.
17. Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа и правата на човека. Ролята на неправителствените организации за защита правата на човека
18. Правата на човека при осъществяване на правосъдието
19. Защита правата на етническите, религиозни и езикови малцинства


Лекции по Защита правата на човека (вариант 2)
Съдържание:

1. Историческо развитие на идеите за защита на правата на човека
2. Основни понятия – права на човека, на личността, на гражданина. Съпоставка и взаимозависимост.
3. Идеите за правата на човека и реализацията им до Втората световна война.
4. Създаване на международно правна система за защита правата на човека след Втората световна война. Устав на ООН. Основни структури и организация на дейност.
5. Хартата за правата на човека. Всеобща декларация за правата на човека
6. Пакт за граждански и политически права – факултативни протоколи
Пакт за икономически, социални и културни права
7. Конвенция на ООН в областта на правата на човека - гражданите, лицата без гражданство, търсещите убежище и т.н. Положението на Р. България по основните от тях.
8. Новите положения свързани с понятието и явлението „хуманитарна интервенция” и съпоставяне с основните положения на Международното публично право
9. Европейска конвенция за правата на човека и основните свободи. История по нейното създаване. Правен механизъм за приложение. Пoложението на Република България.
10. Европейска конвенция за гражданството. Обяснителен доклад. Правна уредба на българското гражданство. Установяване на гражданство.
11. Рамкова конвенция за защита на националните малцинства. Положение на Република България по отношение на този акт. Решения на Конституционния съд по тези въпроси.
12. Конституционно правна и друга вътрешноправна уредба на основните права и свободи. Принцип на неотнемност на основните права и свободи в правната уредба на Република България.
13. Закрила на основните права и свободи. Правото на защита. Съдебна практика по тези въпроси.
14. Законодателна уредба на омбудсмана.
15. Правна уредба на дейността на обществените посредници.
16. Защита срещу дискриминация. Правна уредба и практически аспекти.
17. Правна защита на българските общности зад граница.
18. Легализация на публични актове на други държави отнасящи се до законни права и интереси на български граждани в Република България