Вещно право

Лекции по Вещно право 2021
Съдържание:

1. Вещно право. Понятие, система, видове вещни права.
2. Понятие за вещи. Видове. Движими и недвижими вещи.
3. Владение. Видове владение. Държане.
4. Придобиване, загубване и защита на владението и държането.
5. Добросъвестно владение
6. Добросъвестен подобрител. Видове.
7. Права на добросъвестния подобрител. Права на обикновения подобрител.
8. Право на собственост. Нормативна уредба.
9. Държавна и общинска собственост.
10. Изгубване правото на собственост. Отказ от правото на собственост.
11. Защита на правото на собственост.
12. Съсобственост – уредба и видове.
13. Използване и управление на съсобствена вещ.
14. Изкупуване на дял от съсобствен недвижим имот.
15. Прекратяване на съсобствеността. Доброволна делба. Делба на съсобствен поземлен и жилищен имот.
16. Право на ползване.
17. Право на строеж.
18. Разрешение за строителство. Завършване на строежа и разрешение за ползване.
19. Сервитутни права.
20. Право на надстрояване и пристрояване.
21. Актове за недвижими имоти. Констативни актове.
22. Придобивни способи. Придобиване на вещни права чрез сделки.
23. Придобиване чрез конститутивни съдебни решения. Придобиване по наследство.
24. Придобиване по чл. 78 ЗС.
25. Придобиване по давност.
26. Придобиване на държавни и общински имоти по реда на ЗПСК.
27. Придобиване по приращение.
28. Преработване и присъединяване.
29. Придобиване на намерени вещи.
30. Придобиване на недвижими имоти чрез участие в ЖСК.
31. Етажна собственост – понятие и възникване.
32. Управление на етажната собственост.
33. Подробни устройствени планове (ПУП) – същност и видове.
34. Създаване, одобряване и изменение на влезни в сила устройствени планове.
35. Застрояване на населените места. Видове застрояване.
36. Отчуждаване на имоти за държавна и общинска нужда. Уредба, основания, процедури.
37. Обезщетяване при отчуждаване. Обезщетяване при отпадане на отчуждаването.
38. Придобиване на право на собственост и вещни права върху недвижими имоти от чужденци. Условия за придобиването.