Въведение в правото 2021

Лекции по Въведение в правото
Съдържание:

РАЗДЕЛ ПЪРВИ

Увод - предмет и система на науката за държавата и за правото
Произход на държавата
1. Теоретични концепции за възникване на държавата
Същност на държавата
1. Теории за държавата. Исторически преглед
2. Държава и право
3. Държава и гражданско общество
Цели и функции на държавата
1. Цели на държавата
2. Функции на държавата
3. Органи за осъществяване функциите на държавата
Държавна власт
1. Понятие за държавната власт
2. Характерни черти на държавната власт
3. Субекти на държавната власт
Суверенитет
1. Понятие за суверенитет. Теории за суверенитета
2. Държавен и народен суверенитет
3. Полусуверенни и несуверенни държави
Форми на държавата
1. Понятие за форми на държавата. Форми на държавно устройство
2. Форми на държавно управление
3. Политически режим
Територия
1. Понятие за територия на държавата. Граници и състав на държавната територия
2. Териториално върховенство
3. Теории за същността на територията
Народ
1. Понятие за народ. Теории по въпроса
2. Отношения между народ и държава
Конституционни основи на съвременната държава
1. Конституцията като правен акт
2. Основни принципи за организация на демократичната държава
3.Тенденции на конституционното развитие на държавността


РАЗДЕЛ ВТОРИ

Същност на правото
1. Възникване на правото.
2. Характеристика на правото.
3. Функции на правото.
4. Методи на правната наука.
5. Предмет на правните науки. Правното явление и неговото съдържание.
6. Правото и другите регулативни системи.

Правна норма
1. Понятие и структура на правната норма
2. Видове правни норми

Правен акт. Система на правото
1. Понятие за правен акт и видове правни актове
2. Действие на правните актове
3. Йерархия на правните актове
4. Субекти на правните актове
5. Източници на правото
6. Система на правото

Юридически факт
1. Понятие за юридически факт
2. Видове юридически факти
3. Юридически действия
4. Недействителност на юридическите действия

Правоотношение
1. Понятие за правоотношение и видове правоотношения
2. Субективно право и правно задължение
3. Субект на правото
4. Представителство
5. Обект на правоотношението
6. Погасителна давност и преклузивни срокове

Съдебната власт в защита на субективните права
1. Структура и функции на съдебната власт
2. Принципи на дейност на съдебната власт
3. Видове съдебни производства
4. Отговорности за неправомерни действия

Тълкуване в правото
1. Същност, обект и предмет на тълкуването
2. Видове тълкувателни методи и резултати