Трудово право

Лекции по Трудово право
Съдържание:

1. Предмет на регулиране на трудовото право.
2. Методи на регулиране на трудовото право.
3. Отграничаване на трудовото право от други правни отрасли.
4. Система и функции на трудовото право.
5. Основни принципи на трудовото право.
6. Източници на трудовото право.
7. Право на синдикално сдружаване на работниците и служителите.
8. Право на сдружаване на работодателите.
9. Тристранно сътрудничество – правна същност и сфери на приложение.
10. Представителни организации на работниците и служителите.
11. Представителни организации на работодателите.
12. Общо събрание на работниците и служителите (събрание на пълномощниците).
13. Колективен трудов договор – предмет, видове, страни по колективния трудов договор.
14. Процедура по изготвянето, сключването и изменението на КТД.
15. Вписване и времетраене на КТД, действие на КТД по отношение на лицата. Отговорност за неизпълнение на КТД.
16. Трудово правоотношение – субекти, съдържание, основания за възникване.
17. Трудовият договор като основание за възникване на трудовото правоотношение – обща правна характеристика, форма, съдържание, сключване.
18. Видове трудови договори.
19. Недействителност на трудовия договор.
20. Изборът като основание за възникване на трудово правоотношение.
21. Конкурсът като основание за възникване на трудово правоотношение.
22. Изменение на трудовото правоотношение.
23. Трудова книжка.
24. Работно време – същност и видове.
25. Извънреден труд.
26. Разпределение и изчисляване на работното време.
27. Почивки – същност и видове.
28. Отпуски – същност и видове.
29. Ползване на отпуските.
30. Трудова дисциплина, понятие, задължение за спазване на трудовата дисциплина.
31. Дисциплинарна отговорност.
32. Имуществена отговорност на работодателя.
33. Имуществена отговорност на работника или служителя.
34. Ред за осъществяване на имуществената отговорност.
35. Правна същност на професионалната квалификация.
36. Правни форми за придобиване на професионална квалификация.
37. Правна същност на преквалификацията на работника или служителя.
38. Трудово възнаграждение.
39. Здравословни и безопасни условия на труд.
40. Специална закрила на труда на някои работници и служители.
41. Прекратяване на трудовото правоотношение – същност на прекратяването и система на основанията за прекратяване на трудовото правоотношение.
42. Общи основания за прекратяване на трудовия договор.
43. Прекратяване на трудовия договор от работника или служителя с предизвстие.
44. Прекратяване на трудовия договор от работника или служителя без предизвстие.
45. Прекратяване на трудовия договор от работодателя с предизвстие.
46. Прекратяване на трудовия договор от работодателя без предизвстие.
47. Предварителна закрила при уволнение.
48. Прекратяване на трудовото правоотношение, възникнало от избор.
49. Обезщетения при прекратяване на трудовото правоотношение.
50. Защита срещу незаконно уволнение.
51. Трудов стаж.
52. Индивидуални трудови спорове.
53. Колективни трудови спорове – понятие, доброволно уреждане на колективните трудови спорове.
54. Стачка. Локаут.
55. Контрол за спазване на трудовото законодателство – същност на контрола, видове контрол.
56. Контролни органи за спазване на трудовото законодателство – права и задължения.
57. Принудителни административни мерки за нарушаване на трудовото законодателство.
58. Права и задължения на представители на синдикалните организации за осъществяване на контрола за спазване на трудовото законодателство.
59. Административнонаказателна отговорност за нарушаване на трудовото законодателство.


Лекции по Трудово право  (вариант 2)
Съдържание:

1. Предмет и система на трудовото право. Функции
2. Метод на правно регулиране на трудовото право
3. Източници на трудовото право
4. Принципи в трудовото право
5. Трудово правоотношение
6. Индивидуално трудово правоотношение
7. Работнъкът като страна в трудовото правоотношение
8. Работодателят като страна в трудовото правоотношение
9. Съдържание на индивидуалното трудово правоотношение
10. Основания за възникване на индивидуално трудово правоотношение
11. Трудов договор. Характеристики. Видове
12. Изборът като основание за възникване на трудово правоотношение
13. Конкурсът като основание за възникване на трудово правоотношение
14. Недействителност на основанието за възникване на трудовото правоотношение
15. Промяна в работодателя
16. Трудова книжка
17. Изменение на мястото на работа
18. Работно време
19. Извънреден труд
20. Почивки
21. Отпуски
22. Трудово възнаграждение
23. Индивидуална работна заплата
24. Компенсационни и гаранционни плащания на работника по трудово правоотношение
25. Безопасни и здравословни условия на труд
26. Общи и отраслови правила за безопасните и здравословни условия на труд - понятие, правна характеристика
27. Специална закрила
28. Социално-битово обслужване на работниците в предприятието
29. Професионална квалификация
30. Трудова дисциплина
31. Имуществена отговорност на работника
32. Имуществена отговорност на работодателя
33. Общи основания за прекратяване на трудовия договор
34. Прекратяване на трудов договор от работника и служителя с предизвестие
35. Прекратяване на трудовия договор от работника без предизвестие
36. Право на уволнение
37. Правна защита срещу незаконно уволнение
38. Безработица
39. Трудов стаж
40. Индивидуални трудови спорове
41. Колективно трудово правоотношение
42. Колективен трудов договор
43. Стачка
44. Локаут
45. Контрол за спазване на правната уредба на трудовите правоотношения
46. Принудителни административни мерки при нарушаване на правната уредна на трудовите правоотношения
47. Отговорност за нарушаване на правната уредна на трудовите правоотношения