Териториално и селищно устройство

Лекции по Териториално и селищно устройство
Съдържание, вариант I :

1. Понятие, принципи и развитие на законодателството при устройството на теритоторията.
2. Нормативна основа и органи на устройството на територията.
3. Устройство и планиране на територията. Особености на юридическото регулиране на материята.
4. Кадастър – понятие и историческо развитие. Органи и служители по кадастъра.
5. Съдържание на кадастъра, кадастрални карти, кадастрални регистри.
6. Създаване и поддържане на кадастрални карти и регистри. Поправка на грешки и непълноти в кадастъра.
7. Поправяне на грешки и непълноти в кадастъра.
8. Устройствено планиране на територията. Устройствени схеми и устройствени планове.
9. Национална комплексна устройствена схема.
10. Подробни устройствени планове (ПУП) – понятие, нормативна основа, видове, предназначение.
11. Изработване, приемане и изменение на ПУП.
12. Територия и поземлени имоти. Предназначение на устройството на територията и поземлените имоти. Урегулиране и застрояване на територията и поземлените имоти.
13. Разрешаване на строителство
14. Незаконно строителство. Негодни за изпълнение строежи. Търпимост на сгради и строителни забрани.

Лекции по Териториално и селищно устройство
вариант II :

1. Понятие за териториално устройство. Принципи.
2. Нормативна основа на устройството на територията. Органи по териториалното устройство.
3. Устройство на територията. Понятие и видове територии.
4. Кадастрални планове. Кадастрални карти и кадастрални планове.
5. Територия на поземлен имот.
6. Застрояване на териториите и поземлените имоти. Видове застрояване. Параметри на застрояване. Отклонения.
7. Устройствено планиране на територията. Устройствени схеми. Устройствени планове.
8. Общи и подробни (ПУП) устройствени планове.
9. Приемане, одобряване и изменение на подробни устройствени планове.
10. Разрешаване на строителство.
11. Процес на строителство. Взаимоотношения в строителствения процес.
12. Отчуждения и обезщетения.
13. Незаконно строителство.
14. Индивидуални административни актове в строителството.
15. Съдебен контрол в строителството
16. Административен контрол в строителството. Админист-наказателни разпоредби.