Теория на международните отношения

Лекции по Теория на международните отношения / ТМО /
Съдържание:

1. Системен характер на международните отношения. Роля и значение на системата за живота на обществото.
2. Особености и структура на системата. Структурното й разнообразие.
3. Форми на нейното движение и развитие.
4. Международната среда и националната правна система.
5. Основни етапи в развитието на международните отношения през XX в.
6. Международните отношения в навечерието на Първата световна война. Първата световна война и участието на България в нея. Ньойски мирен договор.
7. Международните отношения между двете световни войни. Втора световна война. Парижки мирен договор.
8. Периодът на "студената война". Ново развитие в края на столетието.
9. Управляема система ли са международните отношения. Самоуправлението в системата. Управление на системата.
10. Роля на нормативното й регулиране. Международно право и международен морал.
11. Понятие за външна политика и външнополитически процес. Субекти на външнополитическия процес. Външнополитически органи на държавите. Особености и разновидности. Външнополитически механизъм на Република България. Демократични основи и принципи в неговото устройство.
12. Конституционни основи на българската външна политика. Функции и правомощия на Народното събрание в сферата на международните отношения и външната политика. Функции и правомощия на Президента на Републиката. Функции и правомощия на Министерския съвет и Министерството на външните работи.
13. Средства за осъществяване на външната политика на държавите (мирни и немирни). Ролята на силата и насилието. Понятие за дипломация. Организация на дипломатическите служби. Информационно и научно обезпечаване на националната външна политика.
14. Форми на дипломатическото общуване. Дипломатически разговори и преговори. Особености на дипломатическия преговорен процес.
15. Формиране на външнополитическите интереси. Национални интереси. Ценностни и приоритетни системи. Външнополитически доктрини. Роля на обективните и субективните фактори при определяне на националните интереси.
16. Обезпечаване на националната сигурност като защита на националните интереси. Безопасност или гарантирана надеждност. Обект и субект на националната сигурност.
17. Начини за преценка на неопределеността и риска при вземането на външнополитически решения. Оптималната стратегия на малките страни като България за обезпечаването на международната сигурност.
18. Същност и видове външнополитически решения. Начини за разработването и вземането им. Анализ на проблемни ситуации.
19. Външнополитическо прогнозиране. Разработване на алтернативни варианти за решенията. Критерии за избора. Стратегически и тактически решения. Политическа и юридическа отговорност на лицата, които ги вземат.