Търговско право

Лекции по Търговско право
/обновени през 2020/

Съдържание:

1. Същност, предмет, метод и система на търговското право.
2. Източници на търговското право. Видове.
3. Субекти на търговското право. Търговец. Видове търговци.
4. Търговски регистър. Действие на вписването. Действие на обнародването.
5. Търговски книги. Видове. Доказателствена сила. Санкции.
6. Търговско предприятие. Предмет на дейност. Имущество. Сделки с търговско предприятие.
7. Фирма. Изисквания за фирмите. Промяна на фирмата.
8. Седалище на търговеца. Промяна на седалището и адреса на търговеца.
9. Клон на търговец. Промяна на седалището на клона. Търговски книги на клона. Подсъдност.
10. Търговско представителство.
11. Прокурист
12. Търговски пълномощник. Упълномощаване. Видове търговско упълномощаване.
13. Търговски помощник.
14. Търговски представител.
15. Търговски посредник.
16. Търговска тайна. Задължение за пазене на търговски престиж.
17. Едноличен търговец. Регистриране на ЕТ. Фирма.
18. Търговски дружества. Вписване на дружеството в търговския регистър.
19. Действия на учредителите до вписването в търговския регистър. Недействителност на учреденото дружество.
20. Вноски в капитала на търговското дружество.
21. Защита срещу решения на търговско дружество. Защита на членството.
22. Събирателно дружество. Права и задължения на съдружниците.
23. Правоотношения на СД с трети лица. Прекратяване на дружеството и на членството.
24. Командитно дружество.
25. Правоотношения на командитното дружество с трети лица. Представляване на командитното дружество.
26. Дружество с ограничена отговорност / ООД /.
27. Управление на ООД. Видове органи.Прекратяване на дружеството.
28. Акционерно дружество. Капитал.
29. Акции. Видове акции. Сделки с акции. Облигации.
30. Управление на АД.
31. Командитно дружество с акции.
32. Еднолични търговски дружества.
33. Преобразуване на ТД.
34. Защита на кредиторите при преобразуването на търговско дружество. Защита на съдружника или на акционера при преобразуване. Недействителност на преобразуването на търговско дружество.
35. Ликвидация на търговски дружества.
36. Обединения на търговци. Видове.
37. Кооперации. Произход. Видове. Учредяване на кооперация. Имущество. Членствено правоотношение. Права и задължения на члена на кооперация.
38. Органи на кооперацията. Общо събрание. Управителен съвет. Председател на кооперацията. Контролен съвет. Преустройство. Форми. Прекратяване и ликвидация на кооперацията.
39. Защита на конкуренцията. Монополно и господстващо положение. Забрана за установяването му и за злоупотреба с него. Концентрация на стопанска дейност. Забранени споразумения. Решения и съгласувани практики.
40. Нелоялна конкуренция. Същност. Отделни хипотези. Комисия за защита на конкуренцията. Правно положение. Функции. Производство. Отговорност. Санкции.
41. Чуждестранни инвестиции. Същност. Чуждестранно лице. Икономически облекчения. Приоритетни инвестиционни проекти. Санкции.
42. Борси. Отграничаване от тържищата. Видове борси. Борсови сделки. Борсови брокери.
43. Същност на търговската сделка. Видове търговски сделки.
44. Сключване на търговска сделка. Приложимост на общото ГП за неуредените положения. Особености при сключването на търговска сделка.
45. Изпълнение на търговската сделка. Приложимост на гражданското законодателство за неуредените положения. Особености при изпълнение на търговската сделка.
46. Неизпълнение на търговската сделка. Приложимост на гражданското законодателство за неуредените положения. Особености при неизпълнението на търговската сделка.
47. Търговски обезпечения. Приложимост на гражданското законодателство за неуредените положения. Неустойка. Порачителство.
48. Търговски залог. Търговско право на задържане. Задатък. Отметнина.
49. Търговска продажба. Приложимост на гражданското законодателство за неуредените положения. Общи разпоредби за търговската продажба.
50. Особени разпоредби за някои видове търговски продажби: транзитна продажба, продажба с допълнителна спецификация, продажба с периодично изпълнение, продажба с уговорка за изкупуване, продажба с предварително плащане на цената, продажба на изплащане, продажба чрез прехвърляне на ценна книга и продажба на публичен търг с явно наддаване.
51. Договор за лизинг. Произход. Видове договори за лизинг. Задължения на страните. Лизинг на предприятие.
52. Комисионен договор. Действие. Права и задължения на страните. Прекратяване.
53. Спедиционен договор. Права и задължения на страните. Прекратяване. Давност.
54. Договор за превоз. Характеристика. Видове.
55. Договор за превоз на пътник. Права и задължения за страните.
56. Договор за превоз на багаж. Права и задължения за страните.
57. Договор за превоз на товар. Сключване. Видове. Страни. Права, задължения и отговорност на страните. Давност.
58. Договор за железопътен превоз на товари. Сключване. Права, задължения и отговорност на страните.
59. Договор за автомобилен превоз на товари. Сключване. Права, задължения и отговорност на страните.
60. Договор за въздушен превоз на товари. Сключване. Права, задължения и отговорност на страните.
61. Договор за морски превоз на товари. Видове. Сключване. Права, задължения и отговорност на страните. Основания за освобождаване от отговорност.
62. Чартър. Правна природа. Проформи. Действие. Особености в уредбата на отговорността на страните по чартъра.
63. Коносамент. Правна природа. Съдържание. Действие. Видове коносаменти. Прехвърлянето им.
64. Обща авария. Отграничаване от частната авария. Случаи и ред за разпределяне на щети, разходи и пожертвувания по обща авария. Правно значение на диспаша.
65. Договор за превоз на товари по река Дунав. Сключване. Права, задължения и отговорност на страните.
66. Договор за застраховка. Сключване. Предмет. Права и задължения на страните преди и след настъпването на застрахователното събитие. Давност.
67. Договор за текуща сметка. Действие.
68. Банкови сделки. Отделни видове банкови сделки.
69. Менителница. Форма. Съдържание. Участници в менителницата.
70. Джиро. Видове. Действие. Падеж. Отказ за приемане или за плащане на менителницата. Искове. Давност.
71. Запис на заповед. Препращане към правната уредба на менителницата. Задължения на издателя.
72. Чек. Видове чекова способност. Прехвърляне на чек. Отговорност за плащане на чека. Пресечен чек и чек за минаване по сметка. Обратен иск поради неплащане. Давност.
73. Влог в публичен склад. Права и задължения на страните. Складов запис. Части. Прехвърляне. Прекратяване на договора.
74. Лицензионен договор. Права и задължения на страните. Прекратяване на лицензионния договор.
75. Договор за стоков контрол. Права и задължения на страните. Прекратяване на договора.
76. Същност на търговската несъстоятелност. Сравнение със сродни правни институти.
77. Откриване на производство по несъстоятелност. Предпоставки. Компетентен съд. Инициатива.
78. Начало на производство по несъстоятелност. Постановяване на решение за откриване на производство.
79. Действие на решението за откриване на производство по несъстоятелност спрямо длъжника и трети лица.
80. Попълване на масата на несъстоятелността. Отменителни искове.
81. Обезпечителни и охранителни действия в производството по несъстоятелност.
82. Органи на масата на несъстоятелността. Видове органи. Синдик. Временен синдик. Събрание на кредиторите. Комитет на кредиторите.
83. Предявяване на вземанията. Видове кредитори. Срок. Списъци на предявените вземания. Действие на предявяването на вземането. Приемане на вземанията.
84. Оздравяване на предприятието на длъжника. План за оздравяването. Съдържание. Приемане. Утвърждаване. Действие на утвърдения план.
85. Обявяване на длъжника в несъстоятелност. Предпоставки. Съдържание на решението. Действие.
86. Осребряване на имуществото. Продажба на вещи и вещни права.
87. Разпределение на осребреното имущество. Предпоставки за пристъпване към него. Ред на вземанията. Заделяне на суми за оспорено вземане.
88. Приключване на производството по несъстоятелност. Отчет на синдика. Вид на съдебния акт. Прекратяване на правомощията на синдика. Прекратяване на действието на общата възбрана.
89. Извънсъдебно споразумение. Сключване. Действие.
90. Възобновяване на производството по несъстоятелност. Условия за възобновяването. Искане за извършването му. Действие на решението.
91. Особени правила за ТД при откриване на производството по несъстоятелност. Приложимост за ТД на общите разпоредби за несъстоятелността.
92. Възстановяване на правата на длъжника. Предпоставки за възстановяването. Производство. Искане за възстановяване. Разглеждане на молбата.
93. Несъстоятелност с международен елемент. Признаване на чуждестранно съдебно решение по такава несъстоятелност. Спомагателно производство в РБ.