Сравнително конституционно право

Лекции по Сравнително конституционно право
Съдържание:

1. Предмет, методи и система на сравнителното конституционно право
2. Източници на сравнителното конституционно право
3. Ценности и цели на конституционното управление. Развитие на модерния конституционализъм.
4. Същност на конституцията
5. Видове конституции
6. Функции на конституцията
7. Създаване и изменение на конституциите.
8. Развитие на конституционализма. Конституционни вълни, поколения и семейства
9. Форми на държавно управление и форми на държавно устройство
10. Сравнителноправна типология на пряката демокрация
11. Политически партии и партийни системи
12. Представително управление. Правно положение на депутатите
13. Парламентаризъм
14. Понятие за парламент
15. Структура на парламента
16. Вътрешна организация на парламента. Ред за дейност на парламента
17. Компетенции на парламента. Законодателен процес. Лобизъм
18. Понятие за държавен глава. Видове държавни органи
19. Избиране и отговорност на държавния глава
20. Компетенции на държавния глава
21. Понятие за правителство
22. Състав на правителството. Образуване на правителството
23. Компетентност на правителството. Министър-председател - статус и правомощия
24. Възникване, развитие и предназначение на конституционния контрол и надзор
25. Структури, форми и правни последици на конституционния контрол
26. Организация и структура на съдебната власт