Семейно право

Лекции по Семейно право
Съдържание:

1. Понятие, развитие, източници и принципи на българското семейно право.
2. Брак. Сключване на брак форма и процедура.
3. Условия и пречки за брака.
4. Пълнолетието като условие за брак. Наличност на друг брак като брачна пречка.
5. Болестта като пречка за брака. Родството и осиновяването като брачни пречки.
6. Лични отношения между съпрузите.
7. Имуществени отношения между съпрузи.
8. Законов режим на имуществена общност между съпрузите.
9. Законов режим на имуществена разделност.
10. Договорен имущественобрачен режим.
11. Унищожаемост на брака – понятие и обща характеристика.
12. Основания и ред за унищожаване на брака. Правни последици от унищожаването на брака.
13. Развод – общи положения. Развитие на законовата уредба.
14. Развод по исков ред.
15. Развод по взаимно съгласие.
16. Лични последици от развода.
17. Имуществени последици от развода.
18. Последици от развода, свързани с упражняването на родителските права.
19. Произход. Произход от майка.
20. Предположение за бащинство от съпруга.
21. Иск за установяване на произход от баща.
22. Припознаване.
23. Родство. Сватство.
24. Осиновяване.
25. Ред за извършване на осиновяването.
26. Действие на осиновяването. Два типа осиновяване.
27. Прекратяване на осиновяването.
28. Права и задължения на родителите по отношение на личността и имуществото на децата.
29. Ограничаване на родителските права. Лишаване от родителски права.
30. Задължение да семейноправна издръжка – обща характеристика, предпоставки, размер.
31. Издръжка на деца от родители.
32. Изменение и отпадане на издръжката.
33. Настойничество и попечителство.