Семейно и наследствено право

Лекции по Семейно и наследствено право
Съдържание:

1. Понятие и предмет на Семейното право. Развитие на Семейното право.
2. Сключване на брак - форма и процедура.
3. Условия и пречки за брак. Понятие.
4. Пълнолетието като условие за брак. Наличие на друг брак като пречка.
5. Болестта като пречка за брак. Родството и осиновяването като пречка за брак.
6. Лични отношения между съпрузите. Имуществени отношения между съпрузите - обща характеристика.
7. Общи имущества на съпрузите.
8. Лични имущества на съпрузите.
9. Управление и разпореждане с общи и лични имущества на съпрузите.
10. Произход. Понятие. Произход от майката.
11. Предположение за бащинство на съпруга.
12. Иск за дирене на бащинство.
13. Припознаване.
14. Родство. Сватовство.
15. Осиновяване. Необходими съгласия.
16. Ред за извършване на осиновяването.
17. Действие на осиновяването.
18. Прекратяване на осиновяването.
19. Права и задължения на родителите по отношение на личността и имуществото на децата.
20. Ограничаване на родителските права. Лишаване от родителски права.
21. Задължение за издръжка - обща характеристика, кръг и ред на задължените и оправомощените лица, предпоставки, размер. Изменение и отпадане на издръжката.
22. Особените видове издръжка.
23. Унищожаемост на брака - понятие и обща характеристика на режима.
24. Причини и ред за унищожаване на брака.
25. Развод - обща характеристика, законодателно развитие на уредбата.
26. Развод по исков ред.
27. Развод по взаимно съгласие.
28. Лични последици от развода.
29. Имуществени последици от развода - относно имуществената общност.
30. Други имуществени последици от развода.
31. Последици от развода свързани с децата. Упражняване на родителските права.
32. Настойничество и попечителство.
33. Понятие. Принципи и развитие на българското наследствено право.
34. Наследяване. Наследство. Откриване на наследство.
35. Наследодател. Наследник.
36. Способност за наследяване. Недостойнство за наследяване.
37. Размер на наследствените дялове.
38. Наследственоправно положение на съпруга.
39. Наследяване по право на заместване.
40. Особени правила при наследяването на закон.
41. Преминаване на наследственото имущество към държавата.
42. Завещание - понятие и обща характеристика.
43. Съдържание на завещанието.
44. Активна и пасивна способност при завещанието.
45. Нотариално завещание.
46. Самолично завещание.
47. Ограничаване на завещателната свобода. Възстановяване на запазена част.
48. Отменяне на завещанието.
49. Нищожност на завещанието.
50. Унищожаемост на завещанието.
51. Приемане на наследство.
52. Приемане ни наследството по опис.
53. Отказ от наследство.
54. Наследствена трансмисия.
55. Отношения между сънаследниците - наследствена общност.
56. Отношения между сънаследници и трети лица. Отговорност за задълженията и заветите.
57. Делба на наследство - общи положения. Видове. Действие.
58. Доброволна делба.
59. Делба, извършена от наследодателя приживе.


Лекции по Семейно и наследствено право (Вариант 2)
Съдържание:

1. Понятие и предмет на семейното право. Развитие на семейното право.
2. Сключване на брак - форма и процедура.
3. Условия и пречки за брак.
4. Пълнолетието като условие за брак. Наличие на друг брак като пречка.
5. Болестта като пречка за брак. Родството и осиновяването като пречка за брак.
6. Лични отношения между съпрузите.
7. Имуществени отношения между съпрузите - обща характеристика.
8. Общи имущества на съпрузите.
9. Лични имущества на съпрузите.
10. Договорен имущественобрачен режим.
11. Унищожаемост на брака - понятие и обща характеристика на режима.
12. Причини и последици за унищожаване на брака.
13. Развод - обща характеристика, законодателно развитие на уредбата.
14. Развод по исков ред.
15. Развод по взаимно съгласие.
16. Лични последици от развода.
17. Имуществени последици от развода - относно имуществената общност.
18. Последици от развода свързани с децата. Упражняване на родителските права.
19. Произход - понятие. Произход от майката.
20. Предположение за бащинство на съпруга.
21. Иск за дирене на бащинство.
22. Припознаване.
23. Родство. Сватовство.
24. Осиновяване – условия и необходими съгласия.
25. Ред за извършване на осиновяванет
26. Действие на осиновяването.
27. Прекратяване на осиновяването.
28. Права и задължения на родителите по отношение личността и имуществото на децата.
29. Ограничаване на родителските права. Лишаване от родителски права.
30. Задължение за издръжка.
31. Особени видове издръжка.
32. Настойничество и попечителство.
33. Понятие за наследствено право.
34. Наследяване. Наследство – съдържание, откриване на наследството.
35. Способност за наследяване. Недостойнство.
36. Наследяване по закон – кръг и ред на наследниците.
37. Наследяване по право на заместване.
38. Особени права на наследниците по закон и по завещание.
39. Преминаване на имуществото към държавата и общините.
40. Завещание – понятие и характеристика.
41. Завещателна дееспособност. Активна и пасивна способност при завещанието.
42. Форма на завещанието .Съдържание на завещанието.
43. Съдържание на завещанието.
44. Ограничение на завещателната свобода. Възстановяване на запазената част. Други въпроси свързани със завещателните разпореждания.
45. Отменяне на завещанието.
46. Недействителност на завещанието.
47. Изпълнение на завещанието.
48. Наследствена трансмисия.
49. Отношения между сънаследниците – наследствена общност. Отношения между трети лица.
50. Делба на наследство – общи положения, видове, действие.
51. Доброволна делба.
52. Разпределяне на имуществото между наследниците, извършено приживе на наследодателя.