Съдебни експертизи

Лекции по Съдебни експертизи (обща част)
Съдържание:

1. Понятие, предмет, метод и система на науката съдебни експертизи.
2. Организацията на съдебната експертиза в Република България.
3. Общи черти и различия на съдебните експертизи в наказателното и гражданското производство.
4. Видове съдебни експертизи.
5. Процесуална същност на съдебната експертиза. Правна уредба в ГПК и НПК.
6. Възможности на съдебната експертиза за ограничаване на правонарушенията.
7. Назначаване на съдебната експертиза.
8. Назначаване на съдебна експертиза в наказателното производство.
9. Назначаване на съдебна експертиза в гражданското производство.
10. Назначаване на допълнителна и повторна съдебна експертиза.
11. Назначаване на колективна и комплексна експертиза.
12. Възлагане на съдебната експертиза. Правни основания.
13. Съдебни експерти-вещи лица.
14. Процедура по утвърждаване списъците на вещите лица. Видове списъци.
15. Общото и различното м/у съдебния експерт-вещото лице и другите субекти в процеса.
16. Начин на отчитане труда на вещото лице. Процесуални изисквания.
17. Отказ на вещото лице.
18. Отговорност на Екс.-административна,наказателна.
19. Подготовка за извършване на съдебна експертиза.
20. Извършване на съдебната експертиза.
21. Експертно заключение. Структура, правна същност и доказателствено значение.
22. Експертно заключение при извършване на допълнителна, повторна, колективна и комплексна експертиза.
23. Действия на органите на досъдебното производство и съда след получаване на експертното заключение.
24. Приемане на експертизата. Фактическо и процесуално значение.

Съдебни експертизи (обща част) - вариант 2
Съдържание:

1. Съдебната експертиза в България. Правна същност и правна уредба. Предмет, метод и система.
2. Организацията на съдебната експертиза в Република България.
3. Общи черти и различия на съдебните експертизи в наказателното и гражданското производство. Мястото на частната експертиза и правното и регламентиране.
4. Видове съдебни експертизи - състояние и тенденции, обусловени от развитието на частните науки.
5. Процесуална същност на съдебната експертиза. Правна уредба в ГПК и НПК. Актовете за назначаването и от органите на досъдебното и съдебното производство.
6. Възможности на съдебната експертиза за ограничаване на правонарушенията.
7. Назначаване на съдебната експертиза. Първоначална (основна), комплексна и колективна.
8. Назначаване на съдебна експертиза в наказателното производство. Правни основания. Особености в предварителното разследване и в съдебното следствие. Акт за назначаване.
9. Назначаване на съдебна експертиза в гражданското производство.Съдържание на определението за назначаване – правни изисквания. Общи черти и различия.
10. Назначаване на допълнителна и повторна съдебна експертиза. Правни основания. Актове с които се назначават в наказателното и гражданско производство чл.153 НПК и чл.161 ГПК.
11. Назначаване на колективна и комплексна експертиза. Правни основания. Особености в сравнение с еднородната и едноличната експертиза.
12. Възлагане на съдебната експертиза. Правни основания. Актове с които се назначават в наказателното и гражданско производство.
13. Съдебни експерти - вещи лица. Правно положение. Правомощия. Принципи за избор според НПК и ГПК.
14. Процедура по утвърждаване списъците на вещите лица. Видове списъци. Процесуален статус на вещото лице.
15. Общото и различното между съдебния експерт - вещото лице и другите субекти в процеса. Заплащане на труда му и тарифа за формиране на заплащането.
16. Начин на отчитане труда на вещото лице. Процесуални изисквания. Начин на отчитане и заплащане на другите направени разходи.
17. Отказ на вещото лице. Процесуални изисквания. Правни основания и изисквания. Отвод и възможност за заместване на вещото лице.
18. Отговорност на експертите - административна, наказателна.
19. Подготовка за извършване на съдебна експертиза. Правни проблеми. Практически изисквания
20. Извършване на съдебната експертиза. Осигуряване на образци. Задължения на компетентните органи. Връзки и взаимодействие.
21. Експертно заключение. Структура, правна същност и доказателствено значение.
22. Експертно заключение при извършване на допълнителна, повторна, колективна и комплексна експертиза.
23. Действия на органите на досъдебното производство и съда след получаване на експертното заключение. Проверка и оценка. Правни последици.
24. Приемане на експертно заключение. Фактическо и процесуално значение. Правна характеристика.


Лекции по Съдебни експертизи (особена част)
Съдържание:

ОСОБЕНА ЧАСТ
25. Същност на съдебната криминалистическа експертиза.
26. на следи от ръка /дактилоскопна експертиза/.
27. на следи от човешки крак и обувка.
28. на следи от зъби.
29. на следи от инструменти и други предмети.
30. на следи от моторни превозни средства.
31. за установяване на цялото по неговите части
32. на почерк. Графично и графологично изследване
33. на писмена реч
34. за техническо изследване на документи. Видове експертизи
35. Съдебно-балистична експертиза
36. Съдебна експертиза на банкноти, платежни инструменти и ценни книжа.
37. Съдебна фототехническа и фотопортретна експертиза.
38. Съдебна фоноскопна експертиза.
39. Съдебна одорологична експертиза.
40. Съдебна химическа експертиза на лекарства.
41. Съдебно-химична експертиза на наркотични вещества и прекурсори.
42. Други съдебни експертизи

СЪДЕБНОМЕДИЦИНСКИ ЕКСПЕРТИЗИ
43. Същност на съдебната криминалистическа експертиза.
44. Съдебномедицинска експертиза на живи лица.
45. Съдебномедицинска експертиза на телесните повреди.
46. Съдебномедицинска експертиза на труп.
47. Съдебномедицинска експертиза за идентификация на личността.
48. Съдебномедицинска експертиза за установяване на родителски произход.
49. Съдебномедицинска експертиза на пола, половите проявления и половите престъпления.
50. Съдебномедицинска експертиза по следствени материали и съдебни дела,съдържащи данни от медицинско естество.

СЪДЕБНА БИОЛОГИЧНА ЕКСПЕРТИЗА
51. Съдебна биологична експертиза на кръв, секрети и косми за идентифициране на извършителя.
52. Съдебна биологична експертиза на някои хранителни продукти, иззети като веществени доказателства.
53. Съдебна биологична експертиза на почви.
54. Съдебна ботаническа експертиза.
55. Съдебна зоологическа експертиза.

ДРУГИ ВИДОВЕ ЕКСПЕРТИЗИ
56. Съдебна психиатрична експертиза. Видове психиатрични експертизи.
57. Съдебна психологична експертиза. Обекти и задачи. Особености.
58. Съдебна счетоводна експертиза.
59. Съдебна финансово-икономическа експертиза.
60. Съдебна експертиза за оценка на вещи, услуги и недвижими имоти.
61. Съдебна стокова експертиза
62. Съдебна автотехническа експертиза
63. Съдебна пожаро-техническа експертиза
64. Съдебна строително-техническа експертиза
65. Съдебна агротехническа експертиза
66. Съдебно-екологична експертиза
67. Съдебна ветеринарно-медицинска експертиза
68. Съдебна социологическа експертиза