Римско частно право

Лекции по Римско частно право 
/обновени през 2020/

Съдържание:

1. Предмет на дисциплината. Методи за изучаването на римското частно право. Извори - критерии за класификация. Периодизация на римската правна история.
2. Източници на правото. Системи на действащото право.
3. Основни периоди в развитието на римската юриспруденция.
4. Царски период. Република. Архаично и предкласическо право.
5. Принципат. Класическо римско право.
6. Доминат. Следкласическо право. Вулгаризация.
7. Юстинианова компилация.
8. Правен континюитет на Източната римска империя.
9. Рецепция на римското право в съвременните частноправни системи.
10. Развитие на науката за римското право.
11. Статус на лицата. Свободни и роби. Римски граждани и чужденци.
12. Юридически лица.
13. Римската фамилия.
14. Пекулий и прекарий.
15. Настойничество и попечителство.
16. Брак и развод. Годеж. Зестра.
17. Брачни реформи на Октавиан Август. Промени в семейното право, повлияни от християнството.
18. Основни понятия на римския граждански процес - акция, литисконтестация.
19. Легисакционен процес. Фази на процеса. Легисакции. Принудително изпълнение.
20. Формуларен процес. Елементи на формулата. Фази на процеса.
21. Формуларен процес. Принудително изпълнение.
22. Особени преторски производства.
23. Служебен когнитивен процес.
24. Понятие за вещно право. Класификация на вещите по римското право.
25. Владение. Същност и елементи. Придобиване и изгубване на владението.
26. Видове владение. Правно значение. Защита на владението.
27. Право на собственост. Същност. Съдържание.
28. Видове собственост по римското право.
29. Защита на правото на собственост. Акции. Други правни средства.
30. Съсобственост. Публичноправни ограничения на правото на собственост.
31. Първични (оригинерни) способи за придобиване на право на собственост.
32. Вторични (деривативни) способи за придобиване на право на собственост.
33. Вещни права върху чужда вещ. (сервитути)
34. Право на строеж (суперфиция). Поземлени аренди.
35. Правният акт. Волеизявление. Унищожаемост и нищожност.
36. Същност, източници и класификация на облигациите по римското право.
37. Престация. Понятие и класифиционни критерии.
38. Промяна на страните на облигационното отношение.
39. Солидарност.
40. Гаранции за изпълнение на облигационното отношение. Лични и вещни обезпечения. Задатък. Наказателни стипулации.
41. Погасяване на облигационното отношение чрез изпълнение.
42. Забава на длъжника. Забава на кредитора. Правни последици.
43. Невиновна невъзможност за изпълнение. Непреодолима сила. Случайно събитие.
44. Погасяване на облигационното отношение независимо от изпълнението.
45. Договорът в римското частно право. Понятие. Историческо развитие.
46. Класификация на договорите в римското частно право.
47. Основни и допълнителни елементи на договора.
48. Формални договори - либерални, вербални и литерални.
49. Обикновен заем. Заем за послужване.
50. Влог. Залог.
51. Покупко-продажба. Действие на договора. Основни права и задължения на страните.
52. Покупко-продажба. Отговорност на продавача за евикция и скрити недостатъци. Допълнителни съглашения към договора.
53. Наем на вещ.
54. Наем на работа, наем на трудов резултат.
55. Дружество.
56. Мандат.
57. Ненаименувани договори.
58. Пактове.
59. Водене на чужда работа без поръчка.
60. Недължимо платено. Други отношения, уредени чрез кондикции.
61. Понятието за деликт по римското право. Пенални и смесени акции. Ноксална отговорност.
62. Персонална инюрия. Противоправно уреждане на чужда вещ.
63. Кражба. Деликти по преторския едикт.
64. Квазиделикти.
65. Наследство, наследяване. Принципи на римското наследствено право.
66. Интестатен ред на наследяване.
67. Наследяване по завещание.
68. Легати и фидеикомиси.
69. Приемане и отказ от наследство.
70. Дарение. Дарение по повод смърт.