Право на интелектуалната собственост

Лекции по Право на интелектуалната собственост
Съдържание:

1. Нематериални блага. Примери. Ценност и правна релевантност. Характерни черти и юридическа квалификация.
2. Индустриална собственост и интелектуална собственост. Съпоставка между различните обекти на закрила.
3. Историческо развитие на закрилата на обектите на интелектуалната собственост.
4. История на българското законодателство. Източници.
5. Класическите доктрини за интелектуалната собственост и днешното състояние.
6. Субекти на правата на интелектуална собственост. Правоспособност и дееспособност. Особености.
7. Титул върху обекти на интелектуалната собственост, създадени за другиго (служебни изобретения, произведения в рамките на трудово правоотношение и др.)
8. Изчерпани права. Същност. Разделени пазари и успореден внос.
9. Защита на интелектуалната собственост - видове.
10. Изобретение. Нематериални обекти, които не се считат да изобретения по смисъла на Закона за патентите. Технически ефект.
11. Патентноспособност. Промишлена приложимост и новост. Привилегия на новостта (гратисен период). 
12. Изобретателско равнище (неочевидност).
13. Непатентоспособност. Закрила на нови сортове растения (UPOV) и породи животни.
14. Полезен модел. Същност. Обекти, които не се закрилят като полезни модели. Съпоставка с изобретението и промишления дизайн.
15. Същност на патента. Срок на действие. Обхват на правната закрила от патента. Прекратяване действието на патента.
16. Права от патента. Граници.
17. Ограничения в изключителното право на патентопритежателя.
18. Преждеползване. Принудителна лицензия.
19. Заявка за патент. Приоритет.
20. Производство пред патентното ведомство. Атакуване на решенията на патентното ведомство.
21. Лицензионен договор (вкл. договор за отстъпване на ноу-хау). Задължения и отговорност на страните. Приложимо право.
22. Международна индустриална собственост.
23. Произведения на науката, литературата и изкуството като обекти на авторското право.
24. Видове произведения. Първични. Вторични. Програмни продукти и бази данни. Дигитализация, мрежи и авторско право.
25. Автори и други първични носители на авторски права. Авторът като физическо лице. Изключения от принципа. Авторство върху периодика, портрети, произведения на архитектурата, софтуеър и бази данни и др. особености.
26. Същност на субективното авторско право. Съдържателни дефиниции на авторското право. Функционални дефиниции на авторското право.
27. Съдържание на авторското право - неимуществени права. Характеристика.
28. Съдържание на авторското право - имуществени права. Характеристика. Право на възнаграждение за всеки вид използване.
29. Свободно използване на произведенията
30. Времетраене на авторското право
31. Договори с произведения. (Използване на произведенията). Общи правила.
32. Издателски договор. Договори за възпроизвеждане и разпространяване на звукозаписи.
33. Договори с произведения. (Използване на произведенията.) Договор за публично представяне. Договор за изпълнение. Договор за публикуване в периодично издание.
34. Договори с произведения. (Използване на произведенията.) Създаване и използване на филми и други аудио-визии. Използване произведения на архитектурата. Използване на компютърни програми.
35. Сродни права
36. Предотвратяване на нелоялната конкуренция като обект на интелектуалната собственост. Обща клауза и особени състави.
37. Марки