Право на Европейския съюз

Лекции по Право на Европейския съюз / ЕС /
Съдържание:

Хроника на присъединяването на Република България към Европейския съюз

1. Понятие за право на Европейския съюз
2. Понятие и характерни особености на правото на Европейския съюз
3. Възникване и развитие на правото на Европейския съюз
4. Институционно разделение на Европа
5. Създаване на Европейските общности
6. Създаване на Европейския съюз
7. Понятие за право на Европейските общности и правото на Европейския съюз
8. Понятие и видове източници на правото на Европейския съюз
9. Понятие и видове субекти на правото на Европейския съюз
10. Европейски организации
11. Евроатлантически организации
12. Институции на Европейския съюз
13. Функции, компетенции и състав на Комисията
14. Състав, организация и компетентност на Съвета на Европа
15. Европейски парламент. Избиране и компетентност
16. Съд. Организация и компетентност
17. Сметна палата. Състав и организация
18. Състав, функции и компетентност на Икономическия и социален комитет
19. Комитет на регионите и други органи
20. Законодателен механизъм в Европейския съюз
21. Приложение на правото на Европейския съюз
22. Правна система на Европейския съюз
23. Актове на държавите членки
24. Актове на институциите. Класификация. Форма и юридическа сила
25. Международни договори, сключени с трети страни
26. Общи принципи на правото на Европейския съюз
27. Практика на Европейския съд
28. Примат на правото на Европейския съюз
29. Правна уредба на политиката на Европейския съюз
30. Свобода на движение на стоки, услуги, капитали и хора
31. Обща политика на Европейския съюз
32. Политика на Европейския съюз в социалната област
33. Правно уреждане на икономическия и валутен съюз
34. Европол
35. Омбудсман на Европейския съюз
36. Гражданство на Европейския съюз
37. Шенгенско споразумение
38. Договорът от Маастрихт
39. Договор за Европейския съюз
40. Амстердамския договор от 02.10.1997 г.
41. Международна правосубектност на Европейския съюз
42. Фактори, оказващи влияние върху развитието на правната система на Европейския съюз


Лекции по Право на ЕС (вариант 2)
Съдържание:

1. Историческо развитие на идеята за обединена Европа
2. Условия, при които започва осъществяването на европейската интеграция
3. Защо точно интеграция?
4. Анализ на теориите, обясняващи европейската интеграция
5. Дискусия относно същността на Европейския съюз
6. Проблемът за суверенитета и “люксембургският компромис”
7. Единен европейски акт
8. Договорът за Европейски съюз
9. Договорът от Амстердам
10. Договорът от Ница
11. Дебатът за нова Европа
12. Декларацията от Лаекен и европейският конвент
13. Договор за създаване на конституция за Европа
14. Договорът от Лисабон
15. Суверенитетът и разширяването на Европейския съюз
16. Суверенитетът и институциите на Европейския съюз
17. Институции на европейския съюз. Европейска комисия.
18. Европейски парламент
19. Съд на европейските общности
20. Европейски съвет
21. Съвет на Европейския съюз
22. Сметна палата.
23. Европейска централна банка
24. Икономически и социален комитет
25. Комитет на регионите
26. Европейски омбудсман
27. Европейските институции и проблемът с “дефицита на демокрация”
28. Идеята за диференцирана интеграция
29. Европейско политическо сътрудничество
30. ОВППС според договорите от Маастрихт и Амстердам
31. Формиране на европейската политика за сигурност и отбрана (ЕПСО). ОВППС според договора от Ница.
32. Европейска стратегия за сигурност
33. Хелзинкският процес и ОССЕ
34. Съвет на Европа
35. Черноморско икономическо сътрудничество
36. Централноевропейска инициатива (Central European Initiative)
37. ЦЕФТА (Central European Free Trade Agreement)
38. Северен съвет / северен съвет на министрите
39. Съвет на балтийските държави
40. Организация на северноатлантическия договор (НАТО)
41. Организации в Европа, прекратили своята дейност