Политология

Лекции по Политология
Съдържание:

1. Предмет на политологията.
2. Методи за политологичен анализ. Връзката на политологията с другите науки.
3. Същност на политиката – методи за изследване.
4. Политически процес и политическо участие. Електорални системи.
5. Генезис и същност на демокрацията.
6. Принципи на демокрацията.
7. Същност и структура на политическата система.
8. Типологизация на политическита система.
9. Държавата – основен елемент на политическата система.
10. Парламентаризъм. Същност и функции на парламента.
11. Мандат на депутата, парламентарни фракции и типове парламенти.
12. Изпълнителна власт. Формиране и функциониране на правителството.
13. Политически партии и партийни системи – типологизация.
14. Същност и роля на опозицията.
15. Либерални и консервативни партии.
16. Социалистически и социалдемократически партии.
17. Крайно леви и крайно десни партии.
18. Християндемократически и други партии.
19. Групи по интереси. Лобизъм.
20. Политическо лидерство. Типологизация на лидерите.
21. Политическа култура.
22. Проблеми на прехода от тоталитаризъм към демокрация в България.
23. Международните отношения след ВСВ до 90те години на ХХ век.


Лекции по Политология ( вариант 2 )
Съдържание:

1. Предмет на политологията. Понятие за политика.
2. Политологията като академична наука. Генезис и развитие.
3. Държавата като правна система. Възникване и същност.
4. Конкуриращи признаци на демокрацията.
5. Индивидуалистична, групова и коликтивистки тип демокрация.
6. Форми на демократичната държава. Политическа и социална държава.
7. Деспотична, тоталитарна и конституционна демокрация.
8. Демокрация на класическия либерализъм.
9. Плуралистична държава.
10. Развитие и модернизация на правните системи.
11. Типове модернизация на правните системи.
12. Пътища за модернизация.
13. Място на политологичните теории в процеса на модернизация.
14. Държавата – същност и общи признаци.
15. Предпоставки за възникване на държавата.
16. Правова и социална държава.
17. Устройство на съвременната държава.