Осигурително право

Лекции по Осигурително право
Съдържание:

1. Предмет на Осигурителното право
2. Методи на регулиране на Осигурителното право
3. Отграничаване на Осигурителното право от други правни отрасли
4. Основни принципи на Осигурителното право
5. Източници на Осигурителното право
6. Кръг на осигурените лица
7. Осигурители. Осигурителни каси
8. Осигурителен доход
9. Осигурителни вноски
10. Осигурителен стаж
11. Финансово устройство на ДОО
12. Управление на ДОО
13. Oсигурителни правоотношения – понятие. Същност на осигурителното правоотношение
14. Видове осигурителни правоотношения
15. Същност на осигурения социален риск
16. Общо заболяване
17. Инвалидност
18. Трудова злополука
19. Професионално заболяване
20. Майчинство
21. Безработица
22. Старост
23. Смърт
24. Неработоспособност – същност. Видове неработоспособност. Органи. Експертиза на неработоспособността
25. Същност на паричните обезщетения
26. Право на парично обезщетение за временна неработоспособност. Размер на паричното обезщетение за временна неработоспособност
27. Право на парични обезщетения за майчинство. Размери на паричните обезщетения за майчинство
28. Парични обезщетения при безработица
29. Пенсии – същност и видове
30. Пенсии за осигурителен стаж и възраст
31. Пенсии за инвалидност
32. Наследствени пенсии
33. Социални пенсии за старост. Пенсии за особени заслуги към държавата и нацията. Персонални пенсии
34. Пенсионно производство
35. Спорове по пенсионното осигуряване
36. Контрол за спазване на законодателството по ДОО – същност
37. Допълнително задължително пенсионно осигуряване
38. Допълнително доброволно пенсионно осигуряване
39. Задължително здравно осигуряване