Организация на правозащитните институции

Лекции по Организация на правозащитните институции / ОПИ /
Съдържание:

1. Съвременни измерения на правозащитната функция.
2. Съдебната власт в разделението и баланса на властите.
3. Гаранции за независимостта на съдебната власт и правен статут на съдии, прокурори и следователи. Висш съдебен съвет. Дисциплинарна отговорност на магистратите. Отпуски и ваканции.
4. Правен статут на съдебните заседатели, съдебни помощници, съдия-изпълнителите и на съдиите по вписванията.
5. Структура на съдебната система и характеристика .Организация на районния съд, Окръжния съд, Апелативния съд, ВКС, ВАС и Военен съд.
6. Специфика в правозащитната дейност на прокуратурата.
7. Специфика в правозащитната функция на следствието.
8. Медиацията като алтернативен способ за разрешаване на правния спор.
9. Адвокатура.
10. Нотариуси.
11. Контрол за конституционносъобразност.
12. Омбудсман.
13. Организация на Конституционния съд – конституционна и законова регламентация.