Общо учение за държавата

Лекции по Общо учение за държавата
Съдържание:

1. Предмет на Общото учение за държавата
2. Общото учение за държавата и другите науки
3. Историческо развитие на държавата. Изследвания в България
4. Историческо развитие на понятието за държавата. Терминология
5. Методология на изучаване на държавата. Метод в курса
6. Общество и етнос. Индивид и колективност
7. Структурно-фукционален подход към етно-социалната общност. Закон за социалната достатъчност
8. Държавата като организирана етно-социална общност
9. Държавата като властно организирана общност
10. Държавата като правно организирана общност
11. Определение на държавата
12. Теории за същността на държавата
13. Възникване на държавата като социална закономерност
14. Типизация на държавата
15. Историческо възникване на първите държави. Х-ка на кастовия тип общност и кастовия тип държава
16. Формиране на съсловната общност и държава. Х-ка на съсловния тип държава
17. Формиране на националната общност и държава
18. Х-ка на буржоазната държава. Конституционализъм. Принципи
19. Власт и суверенитет. Видове суверенитет. Национален суверенитет
20. Държавен суверенитет
21. Народен суверенитет. Суверен. Суверенитет и учредителна власт
22. Суверен и субект на властта
23. Легитимно и нелигитимно управление
24. Право на съпротива
25. Разделение на властите: Дж. Лок, Ш. Монтескьо, Новото време
26. Видове разделение на властите
27. Принципи на правовия ред. Свобода: автономия, законовост. Братство - хуманизъм, достойнство. Равенство - равноправие
28. Социалистическият модел на държавата
29. Преобразуване на държавата. Същност и видове
30. Създаване и прекратяване на държавата
31. Държавни съединения: уния, конфедерация, протекторат, васална държава
32. Нива на съществуване на държавата. Общо и особено в проявлението
33. Държавата на субстанционално ниво. Население и народ, територия, граници, промяна на територията
34. Правни субекти, гражданство. Териториално върховенство, ограничения до минимум
35. Държавата на атрибутивно ниво. Държавност
36. Държавата на институционално ниво. Държавен апарат: държавни органи и институции. Правно положение на държавния орган
37. Видове държавни органи. Функции и дейности на държавните органи
38. Методи на дейност на държавния апарат
39. Особености в проявлението на държавата на институционално ниво
40. Форма на държавата. Понятие, ограничения
41. Форми на държавното устройство, унитарна държава, федеративна държава
42. Политически режим. Демокрация и диктатура. Видове диктатура
43. Форми на управление. Монархия и република. Съвременни форми на управление: парламентарно, президентско, полупрезидентско


Лекции по Общо учение за държавата (вариант 2)
Съдържание:

1. Предмет на Общото учение за държавата и другите науки.
2. Историческо развитие на изучаването на държавата. Изследвания в България.
3. Историческо развитие на понятието за държавата. Терминология.
4. Методология на изучаване на държавата. Организационен подход.
5. Общество и държава.
6. Държава и власт.
7. Държава и право.
8. Социално съдържание на държавата : нива на проявление.
9. Субстанция на държавата: етно-социална общност.
10. Функции на държавата. Социална структура.
11. Държавата като управлявана система. Управлението като властване.
12. Властови и правов ред в държавата.
13. Възникване на държавата като социална закономерност. Типизация на държавата.
14. Историческо възникване на първите дъжави. Характеристика на първия тип общност и кастови държави.
15. Формиране на съсловната общност и държава. Характеристика на съсловния тип държава.
16. Формирането на националната общност и държава.
17. Характеристика на буржоазната държава. Конституционализъм. Принципи.
18. Власт и суверенитет. Видове суверенитет. Национален суверенитет.
19. Държавен суверенитет.
20. Народен суверенитет. Суверен. Суверенитет и учредителна власт.
21. Суверен и субект на властта. Отношение.
22. Легитимно и нелегитимно управление. Право на съпротива - същност, проявления.
23. Разделение на властите: дж.лок, ш. Монтескьо, новото време.
24. Видове разделение на властите. Същност. Власт, функции, дейности.
25. Принципи на правовия ред. Свобода, братство, равенство.
26. Нива на проявление на модерната държава: държавата като субстанционално ниво.
27. Правни субекти, гражданство. Териториално върховенство.
28. Функционално проявление на държавата. Социалната държава.
29. Държавата на управленско ниво. Съдържание на държавното управление.
30. Държавен апарат: държавен орган, правно положение.
31. Видове държавни органи. Функции и дейности на държавните органи.
32. Методи на дейност на държавния апарат.
33. Форма на държавата: понятие, ограничения.
34. Форми на държавно устройство. Унитарна и федеративна държава.
35. Политически режим. Демокрация и диктатура. Видове диктатура. Форма на властване.
36. Форми на управление. Монархия и република. Парламентарно, президентско и полупрезидентско управление.
37. Преобразуване на държавата. Създаване и прекратяване на държава.
38. Държавни съединения: уния, конфедерация, протекторат, васална държава.
39. Характеристика на Европейския съюз.