Обща теория на правото

Лекции по Обща теория на правото / ОТП /
Съдържание:

1. Предмет и съдържание.
2. Възникване на правото. Източници.
3. Понятие за право.
4. Правни и нравствени норми.
5. Частно и публично право.
6. Материално и процесуално право.
7. Вътрешно и международно право.
8. Естествени права и позитивно право.
9. Система на правото. Отрасли и институт на правото.
10. Понятие за правна норма.
11. Структура на правната норма.
12. Понятие за юридическа санкция.
13. Санкционна охрана на правната норма.
14. Основни видове юридически санкции.
15. Основни видове правни норми.
16. Юридически актове. Понятие и система.
17. Конституцията като основен нормативен акт.
18. Понятие за закон. Върховенство на закона.
19. Подзаконови нормативни актове.
20. Влизане в сила и действие на нормативните актове.
21. Правотворчество и юридическа техника.
22. Систематизация в правото.
23. Субекти на правото. Индивидуални субекти.
24. Колективни субекти. Юридически лица.
25. Представителство между субектите. Видове представителство.
26. Понятие за тълкуване в правото.
27. Начини на тълкуване.
28. Видове тълкуване според субектите, които го извършват.
29. Тълкуване на обема на правните норми.
30. Празнини в правото и начини за тяхното преодоляване. Аналогия. Видове аналогии.
31. Прилагане на правото. Актове на правоприлагане.
32. Основни видове актове по прилагане на правото.
33. Изисквания за валидност на актовете по реализиране на правото. Недействителност. Видове недействителност.
34. Субективно право и юридическо задължение.
35. Видове субективни права.
36. Реализация и защита на субективните права.
37. Понятие за юридически факти.
38. Видове юридически факти.
39. Правни презумции и фикции.
40. Понятие за правно отношение.
41. Структура на правното отношение.
42. Правни отношения и правни връзки.
43. Понатие за правонарушение.
44. Субективна страна на правонарушението. Вина. Форми на вина.
45. Основни видове правонарушения.
46. Състав на правонарушението, като основание за юридическа отговорност, структура на правонарушението.
47. Понятие за юридическа отговорност.