Обща икономическа теория

Лекции по Обща икономическа теория 
/ ОИТ /
Съдържание:

Раздел I: Микроикономика
1. Възникване и развитие на предмета на общата икономическа теория. Основни раздели в съвременната икономика. Функции на икономическата теория.
2. Основни въпроси на икономиката. Ресурна ограниченост и производствени възможности. Алтернативни разходи и цена.
3. Същност и характеристика на пазара. Видове пазари. Стокова борса.
4. Търсене - същност, закон на търсенето, крива на търсенето, еластичност на търсенето.
5. Предлагане - същност, закон на предлагането, крива на предлагането, еластичност на предлагането.
6. Пазарно равновесие - условия, изместване на кривите на търсене и предлагане и формиране на пазарната цена. Влияние на времевия период за установяване на пазарното равновесие.
7. Потребности, блага и полезност. Обща и пределна полезност. Закон за намаляващата пределна полезност. Кардинална теория за полезността. Ординална теория - криви на безразличие, бюджетни ограничения.
8. Стопански субекти - същност и понятие. ЕТ, СД, КД и ООД.
9. Производствен процес. Производствена функция. Общ, среден и пределен продукт.
10. Времеви периоди в производството - краткосрочен и дългосрочен. Законът за намаляващата възвръщаемост; неизменна възвръщаемост, нарастваща възвръщаемост.
11. Производствени разходи - явни (експлицитни) и неявни (имплицитни). Структура на разходите в краткосрочен период.
12. Разходи в дългосрочен период. Приходи на фирмата и печалба. Възвръщаемост от мащаба на производството.
13. Конкуренция. Съвършена конкуренция - условия, пазарно поведение на фирмите - съвършени конкуренти.
14. Несъвършена конкуренция. Механизъм на възникване. Организационни форми на несъвършена конкуренция. Естествени и институционални монополи.
15. Чист (абсолютен) монопол. Олигопол. Монополистична конкуренция. Антимонополно законодателство.
16. Пазар на факторите на производство - търсене и предлагане на факторите на производство. Ценообразуване. Разпределение на доходите.
17. Пазар на труда - търсене на труд при съвършена и несъвършена конкуренция. Работна заплата - факторен доход, номинална и реална работна заплата.
18. Предприемачество и формиране на доход от капитал. Възвръщаемост от капитала. Търсене и предлагане на заемен капитал. Лихва и лихвен процент.
19. Пазар на земя. Особености на селскостопанското производство. Търсене и предлагане на земя. Аренда и поземлена рента. Ценообразуване на пазара на земята. Вторични ефекти от ползването на земята.
20. Пазарни несъвършенства. Пазарни провали (дефекти). Видове. Външни ефекти.

Раздел II: Макроикономика
21. Брутен национален продукт (БНП) и брутен вътрешен продукт. Начини за измерване на БНП.
22. Номинален и реален БНП. Дефлатор на БНП. Други макроикономически измерители - нетен национален продукт, национален доход, личен доход, разполагаем доход. Национално богатство.
23. Съвкупно търсене и съвкупно предлагане - обща характеристика; криви на съвкупното търсене и съвкупното предлагане. Макроикономическо равновесие.
24. Класически и кейнсиански подход към определяне обема на производтсвото. Функции на потреблението, инвестициите, държавните разходи и нетния износ.
25. Кейнсиански модел на макроравновестието. Принцип на мултипликатора и акселератора.
26. Циклично развитие на икономиката - същност и причини.
27. Фази на стопанския цикъл - същност и характеристика. Особености на цикъла в съвременните условия. Дълги вълни (вълни на Кондратиев).
28. Безработица - същност и причини. Видове. Естествено равнище и концепция за пълната заетост.
29. Същност и измерване на инфлацията. Причини за инфлацията. Видове.
30. Зависимост между инфлация и безработица. Антиинфлационна политика.
31. Пари - същност и функции.
32. Търсене и предлагане на пари.
33. Банките като финансови посредници. Организация и операции на търговските банки.
34. Функции на централната банка. Монетарна политика.
35. Принципи и механизъм на данъчното облагане. Видове данъци. Крива на Лафер.
36. Държавен бюджет и държавен дълг. Фискална политика.
37. Международна търговия - същност и основни принципи на международната търговия.
38. Външнотърговска политика. Мита и нетарифни ограничения.
39. Търговски баланс. Платежен баланс.
40. Валутна система и валутен пазар.
41. Икономическа интеграция. Регионални интеграционни общности.