Облигационно право 2021

Лекции по Облигационно право
/обновени през 2020/

Съдържание:

1. Облигационно право – понятие, система и източници. Облигационно отношение – понятие и източници.
2. Договор – понятие, същност, значение и видове. Едностранни сделки.
3. Сключване на договора.
4. Преддоговорни отношения.
5. Предварителен договор.
6. Договор в полза на трето лице. Обещаване действието на трето лице.
7. Престация. Понятие, определяне на съдържанието. Видове.
8. Индивидуално и родово определени престации.
9. Множествени престации - алтернативни и факултативни престации.
10. Парични задължения и задължения за лихва.
11. Изпълнение – понятие, същност и принципи.
12. Страни по изпълнението. Кой и кому се изпълнява.
13. Даване вместо изпълнение. Частично изпълнение.
14. Време и място на изпълнението. Доказване. Прихващане на изпълнението.
15. Възражение за неизпълнен договор. Право на задържане.
16. Изпълнение с встъпване в правата на удовлетворения кредитор.
17. Неизпълнение – понятие, същност и форми. Невиновна невъзможност за изпълнение.
18. Вина на длъжника. Дължима грижа.
19. Виновна невъзможност за изпълнение. Забава на длъжника.
20. Вреда – понятие и видове. Поправяне на вредите. Особености при паричните задължения.
21. Договорна и деликтна отговорност – сравнение. Кумулиране.
22. Граници на отговорността. Компенсация на вини.
23. Разваляне на двустранни договори поради неизпълнение.
24. Неустойка – понятие, функции и видове. Задатък.
25. Забава на кредитора.
26. Прихващане на насрещни дългове.
27. Подновяване. Опрощаване. Сливане.
28. Прехвърляне на вземане.
29. Встъпване в дълг. Заместване в дълг.
30. Множество субекти – разделност, солидарност и неделимост.
31. Упражняване правата на длъжника от кредиторите му.
32. Отменителен иск.
33. Привилегии – понятие, видове и поредност.
34. Поръчителство – характеристика, сключване, отговорност на поръчителя. Регресни права.
35. Залог – понятие и същност. Съдържание на заложното право.
36. Залог върху вещ. Залог върху вземане.
37. Особени залози.
38. Ипотека – понятие и същност. Съдържание на ипотечното право.
39. Видове ипотеки. Учредяване, изменение и погасяване.
40. Продажба. Задължения на страните.
41. Отговорност на продавача за съдебно отстраняване /евикция/.
42. Отговорност на продавача при недостатъци.
43. Продажба на наследство. Замяна.
44. Договор за гледане и издръжка. Рента.
45. Дарение. Понятие и видове. Сключване и форма.
46. Действие и отмяна на дарението.
47. Наем. Задължения на страните.
48. Прекратяване на наемното правоотношение. Пренаемане.
49. Особени правила за наемното правоотношение по ЗДС ЗОС.
50. Аренда.
51. Заем за послужване. Заем за потребление.
52. Влог.
53. Изработка – понятие и ограничения. Задължения на страните.
54. Отговорност на изпълнителя при недостатъци. Прекратяване на договора за изработка.
55. Поръчка.
56. Гражданско дружество.
57. Спогодба. Публично обещание за награда.
58. Неоснователно обогатяване – понятие и състави. Основание.
59. Специални състави на неоснователно обогатяване.
60. Общ състав на неоснователно обогатяване.
61. Водене на чужда работа без натоварване.
62. Непозволено увреждане – понятие и състави. Отговорност за лично поведение.
63. Отговорност за вреди, причинени от другиго.
64. Отговорност за вреди, произлезли от вещи. Отговорност на държавата за вреди.