Нотариално право

Лекции по Нотариално право
Съдържание:

1. Предмет, метод, система и източници на нотариалното право.
2. Понятие и историческо развитие на нотариални удостоверявания.
3. Понятие за нотариус.
4. Права и задължения на нотариуса.
5. Загубване и възстановяване на правоспособност на нотариус.
6. Помощник-нотариус. Заместване на нотариус. Преместване на нотариус.
7. Нотариални функции на лица, които не са нотариуси. Съдия по вписванията.
8. Нотариална камара. Понятие. Имущество.
9. Отговорност на нотариуса.
10. Нотариални производства. Понятие, обща характеристика. Общи правила за извършване на нотариалните производства.
11. Нотариален акт за сделки с вещни права върху недвижими имоти. Общи положения
12. Особености на нотариален акт за сделка с вещни права върху
13. Спиране на производството по издаване на нотариален актнедвижими имоти
14. Констативен нотариален акт. Понятие, обща характеристика, видове. Нотариален акт за собственост въз основа на писменни доказателства.
15. Нотариално удостоверяване на подпис върху частен документ.
16. Удостоверяване на датата, съдържанието и верността на преписа на частен документ.
17. Нотариално завещание. Отмяна на завещание с нотариален акт.
18. Съхранение и обявяване на саморъчно завещание.
19. Нотариална покана.
20. Протестиране на менителнични ефекти.
21. Нищожни и неистински нотариални удостоверявания.
22. Поправка и обезсилване на нотариално удостоверяване.
23. Вписвания. Понятия. Техника на вписването. Заличаване. Поправки и безсилвания. Отказ от вписване.