Наказателно процесуално право

Лекции по Наказателно процесуално право
Съдържание:

1. Наказателно процесуално право на РБ. Понятие, задачи, и предмет на регулиране. Връзка с други правни отрасли.
2. Източници, тълкуване, прилагане и особености в структурата на наказателно правните норми.
3. Действие на наказателно процесуалните норми по предмет, време, място и спрямо гражданите.
4. Наказателен процес на РБ като правно регламентираната дейност. Наказателнопроцесуални правоотношения.
5. Структура и закономерности в развитието на наказателния процес – фази стадии етапи.
6. Наказателно процесуални функции.
7. Система и обща характеристика на основните начала / принципи / на наказателния процес.
8. Участие на съдебните заседатели в наказателното производство.
9.Независимост на държавните органи. Назначаемост и несменяемост на съдии , прокурори и следователи.
10. Официално начало. Равенство на гражданите в наказателното производство.
11. Право на защита.
12. Процесуални граници за правото на защита.
13. Разкриване на истината в наказателния процес.
14. Оценка на доказателствения материал по вътрешно убеждение.
15. Публичност.
16. Непосредственост. Устност.
17. Състезателност.
18. Участници, субекти и страни в наказателния процес.
19. Съдът - главен субект на наказателния процес. Състав на съда.
20. Подсъдност на наказателните дела.
21. Прокурор.
22. Разследващи органи.
23. Частен тъжител.
24. Частен обвинител.
25. Обвиняем.
26. Пострадал.
27. Защитник, повереник.
28. Граждански ищец и граждански ответник.
29. Участници в наказателното производство извън кръга на субектите на процеса.
30. Мерки за процесуална принуда.