Наказателно право (собена част)

Лекции по Наказателно право 
(особена част)
Съдържание:

1. Измяна.
2. Предателство и шпионство.
3. Диверсия и вредителство.
4. Други престъпления против републиката.
5. Умишлено убийство.
6. Други престъпления против живота.
7. Престъпления против здравето.
8. Злепоставяне.
9. Отвличане и противозаконно лишаване от свобода. Престъпления против свободата на волята.
10. Престъпления против честта.
11. Разврат.
12. Трафик на хора.
13. Престъпления против правата на гражданите.
14. Престъпления против брака, семейството и младежта.
15. Кражба.
16. Грабеж.
17. Длъжностно присвояване.
18. Обсебване.
19. Измама.
20. Изнудване.
21. Вещно укривателство.
22. Други престъпления против собствеността.
23. Общи стопански престъпления.
24. Престъпления против кредиторите.
25. Престъпления в отделни стопански отрасли.
26. Престъпления против митническия режим.
27. Престъпления против паричната и кредитната система.
28. Престъпления против финансовата система.
29. Престъпления против реда на управление.
30. Престъпления против служба.
31. Престъпления против правосъдието.
32. Подкуп.
33. Обща характеристика на документните престъпления.
34. Отделни документни престъпления.
35. Компютърни престъпления.
36. Престъпления против реда и общественото спокойствие.
37. Престъпления, извършени по общоопасен начин или с общоопасни средства.
38. Престъпления против транспорта.
39. Други общоопасни престъпления.
40. Престъпления против отбранителната способност на републиката.
41. Военни престъпления.
42. Престъпления против мира и човечеството.