Наказателно право

Лекции по Наказателно право 
(обща част)
Съдържание:

1. Обща характеристика на наказателното право. Предмет, метод и ситема на наказателноправната наука.
2. Действие на наказателния закон по време и по място.
3. Наказателноотговорни лица - субект на престъплението, вменяемост и невменяемост.
4. Особени правила относно наказателната отговорност на непълнолетните. Борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните.
5. Понятие за престъплението. Престъплението като деяние. Престъпен резултат.
6. Обществена опасност и противоправност на деянието.
7. Вина. Форми на вина.
8. Умисъл. Видове умисъл. Непредпазливост. Грешка. Случайно деяние.
9. Непредпазливост – същност и видове. Обстоятелства, изключващи вината.
10. Стадии на умишленото престъпление. Приготовление към престъпление. Опит – видове. Доброволен отказ от опит и приготовление. Наказуемост на приготовлението и опита.
11. Съучастие в престъпление.
12. Множество престъпления. Основни разграничения. Множество престъпления и усложнена престъпна дейност.
13. Съвкупност от престъпления.
14. Рецидив. Видове рецидив и критерии за тяхното отграничаване.
15. Понятие за наказанието. Цели на наказанието.
16. Система на наказанията по Наказателния кодекс. Обща характеристика.
17. Наказанието лишаване от свобода.
18. Наказания без лишаване от свобода. Значение.
19. Принципи за определянето на наказанието от съда. Законност. Индивидуализаци.
20. Освобождаване от изтърпяване на наложеното наказание. Условно осъждане. Помилване.
21. Освобождаване от наказателна отговорност. Административно наказание. Непълнолетни.
22. Давност, амнистия и реабилитация.
23. Измяна, предателство и шпионство.
24. Държавни престъпления против икономическата основа на държавата - диверсия, вредителство. Тероризъм.
25. Престъпления против живота. Убийство – видове; състави. Особени хипотези на непредпазливо убийство. Криминален аборт.
26. Престъпления против здравето – видове телесни повреди; състави.
27. Престъпления против честта – видове. Разврат. Трафик на хора.
28. Престъпления против правата на гражданите.
29. Кражба – същност, отграничение от грабеж и обсебване. Състави.
30. Грабеж. Отношение към кражбата и изнудването. Състави.
31. Длъжностно присвояване и обсебване – обща характеристика и състави.
32. Измама, документна измама и вещно укривателство – обща характеристика; състави; отграничения.
33. Общи стопански престъпления – обща характеристика, видове. Престъпления против кредиторите.
34. Престъпления против финансовата система.
35. Престъпления по служба.
36. Престъпления против правосъдието – набедяване, лъжесвидетелстване, лично укривателство. Длъжностни престъпления против правосъдието.
37. Пасивен и активен подкуп. Други състави.
38. Документни престъпления – обща характеристика и система.
39. Престъпления против реда и общественото спокойствие - обща характеристика и система. Хулиганство и самоуправство.
40. Общоопасни престъпления – система, видове. Престъпления по транспорта.
41. Престъпления против народното здраве.
42. Обща характеристика на наказателния процес – дейност на определени участници. Наказателнопроцесуални функции. Наказателнопроцесуални правоотношения.
43. Участие на съдебни заседатели в наказателното производство. Равенство на гражданите. Независимост на органите на съдебната власт.
44. Правото на защита. Процесуални гаранции за правото на защита.
45. Разкриване на истината в наказателния процес. Оценка на доказателствените материали по вътрешно убеждение.
46. Публичност. Изключения. Непосредственост. Устност.
47. Състезателност. Официално начало.
48. Участници, страни и субекти в наказателния процес. Съдът – главен субект на процеса. Състав на съда. Актове на съда. Подсъдност по наказателни дела.
49. Прокурор. Разследващи органи.
50. Пострадал. Частен обвинител. Частен тъжител.
51. Обвиняем.
52. Защитник. Повереник.
53. Граждански ищец. Граждански ответник.
54. Свидетел. Защита на свидетел. Защита на лица, застрашени във връзка с наказателното производство.
55. Мерки за неотклонение. Други мерки на процесуална принуда.
56. Предмет и тежест на доказване.
57. Същност на доказателствата. Видове.
58. Същност на доказателствените средства. Видове.
59. Оглед. Претърсване и изземване.
60. Експертиза. Следствен експеримент. Разпознаване.
61. Разпит на обвиняемия. Разпит на свидетел. Очна ставка.
62. Образуване на досъдебно производство. Предпоставки за привличане на обвиняем.
63. Извършване на разследване.
64. Действия на прокурора след приключване на разследването. Обща характеристика. Правомощия на прокурора. Обвинителен акт.
65. Образуване на съдебно производство и подготвителни действия за разглеждане на делото в съдебно заседание.
66. Обща характеристика и развитие на първоинстанционното производство.
67. Изменение на обвинението в съдебното производство.
68. Постановяване на присъда.
69. Обща характеристика на въззивното производство. Образуване. Доказателства пред въззивната инстанция. Ред за разглеждане на делото от въззивната инстанция.
70. Правомощия на въззивната инстанция.
71. Производство пред въззивната инстанция за проверка на определенията и на разпорежданията.
72. Обща характеристика на касационно производство. Предмет на касационното обжалване. Предел на касационната проверка. Право на касационна жалба и протест. Съдържание, оттегляне, ред за разглеждане.
73. Касационни основания.
74. Правомощя на касационната инстанция. Задължителни указания на касационната инстанция.
75. Производство по възобновяване на наказателни дела.
76. Привеждане в изпълнение на влезлите в сила присъди, решения и определения.
77. Производство по освобождаване от наказателна отговорност с налагане на административно наказание.
78. Особени правила при разглежданто и решаването на наказателни дела. Бързо производство. Незабавно производство.
79. Разглеждане на делото в съда по искане на обвиняемия. Съкратено съдебно следствие пред първата инстанция.
80. Прекратяване на наказателното производство със споразумение.
81. Особени правила за разглеждане на дела за престъпления извършени от непълнолетни.
82. Производство във връзка с международното сътрудничество по наказателни дела. Трансфер на осъдени лица.
83. Екстрадиция. Европейска заповед за арест.


Лекции по Наказателно право 
(особена част)
Съдържание:

1. Измяна.
2. Предателство и шпионство.
3. Диверсия и вредителство.
4. Други престъпления против републиката.
5. Умишлено убийство.
6. Други престъпления против живота.
7. Престъпления против здравето.
8. Злепоставяне.
9. Отвличане и противозаконно лишаване от свобода. Престъпления против свободата на волята.
10. Престъпления против честта.
11. Разврат.
12. Трафик на хора.
13. Престъпления против правата на гражданите.
14. Престъпления против брака, семейството и младежта.
15. Кражба.
16. Грабеж.
17. Длъжностно присвояване.
18. Обсебване.
19. Измама.
20. Изнудване.
21. Вещно укривателство.
22. Други престъпления против собствеността.
23. Общи стопански престъпления.
24. Престъпления против кредиторите.
25. Престъпления в отделни стопански отрасли.
26. Престъпления против митническия режим.
27. Престъпления против паричната и кредитната система.
28. Престъпления против финансовата система.
29. Престъпления против реда на управление.
30. Престъпления против служба.
31. Престъпления против правосъдието.
32. Подкуп.
33. Обща характеристика на документните престъпления.
34. Отделни документни престъпления.
35. Компютърни престъпления.
36. Престъпления против реда и общественото спокойствие.
37. Престъпления, извършени по общоопасен начин или с общоопасни средства.
38. Престъпления против транспорта.
39. Други общоопасни престъпления.
40. Престъпления против отбранителната способност на републиката.
41. Военни престъпления.
42. Престъпления против мира и човечеството.


Допълнение:
Речник на понятията по наказателно право