Морско право

Лекции по Морско право 
Съдържание:

1. Понятие, предмет и особености на морското право.
2. Еволюция /развитие/ на морското право.
3. Източници на морското право.
4. Общопризнати принципи на морското право.
5. Специфични принципи на морското право.
6. Резултати от Женевските конвенции.
7. Свикване и организация на работата на 3-та Конференция на ООН по МП.
8. Особености в работите на конференцията.
9. Значение на КМП.
10. Специфика на заключителните разпоредби на КМП.
11. Юридически режим на на морските пространства.
12. Вътрешни морски води.
13. Териториално море.
14. Архипелажни води.
15. Международни проливи.
16. Международни канали.
17. Прилежаща зона.
18. Изключителна икономическа зона.
19. Континентален шелф.
20. Открито море.
21. Районът.
22. Споразумението за района.
23. Организационна структура по изследването и опазването на района. (Институции)
24. Специални конвенции за опазване на морската стеда от замърсяване.
25. Конвенцията по морско право и екологичните проблеми.
26. Права и задължения на държавите при опазване на морската среда.
27. Отговорности при замърсяване на морската среда.
28. Същност и цели на морските научни изследвания.
29. Сътрудничество при развитието на морските технологии ии техния трансфер.
30. Принципи на уреждане на спорове по използването и опазването на Световния океан.
31. Помирителни процедури.
32. Съдебна процедура.
33. Арбитражна процедура.
34. Използване и опазване на Черно Море.
35. Режим на корабоплаването през Черноморските проливи.
36. Основни постановки на Закона за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата на Република България.