Международно публично право 2021

Лекции по Международно публично право
Съдържание:

1. Понятие за съвременно международно право. Определение. Характерни особености.
2. Съдържание и форма на международноправните норми. Диспозитивни и императивни норми.
3. Понятие за източници на МП. Особености на нормотворческия процес. Видове източници на МП.
4. Понятие, видове, структура и наименование на международните договори. Ролята на международния договор в съвременното международно право.
5. Сключване. Традиционна техника. Ускорено и опростено сключване на международните договори.
6. Влизане в сила и прилагане. Ратификация и конфирмация на международния договор изобщо и според българското действащо право. Депозитарий.
7. Присъединяване към международен договор. Резерви и тълкувателни декларации. Действие на договорите във времето, пространството и по отношение на трети страни. Регистрация.
8. Международен обичай. Създаване. Неопределеност на обичая. Доказване.
9. Юридически задължителни актове на международните организации.
10. Общи принципи на международното публично право.
11. Спомагателни правни способи за установяване съдържанието на международноправните норми. Решения на Международния съд и международните арбитражи.
12. Понятие за международна правосубектност. Видове субекти на международното право.
13. Държавата като субект на международното право. Правосубектност на унитарните и съставните държави.
14. Правосубектност на нациите в процеса на национално освободителна борба.
15. Правосубектност на международните организации. Неправителствени организации.
16. Особени случаи на правосубектност
17. Проблемът с правосубектността на индивида
18. Политическо и правно значение на международното признаване. Форми на признаването
19. Правни последици на признаването. Видове признаване според обекта на признаването. Ролята на международните организации за международното признаване
20. Определение за международен спор. Видове международни спорове. Политически и правни средства за уреждане на международните спорове.
21. Преговори и конференции. Добри услуги и посредничество
22. Международна анкета за установяване на факти. Помирителна процедура.
23. Международен арбитраж
24. Международен съд на ООН. Структура на съда. Компетентност. Правила на производство. Съвещателни мнения.
25. Международна отговорност. Понятие. Нарушение на международно задължение като основание за международна отговорност.
26. Вменяемост. Вина.
27. Видове международна отговорност.
28. Обстоятелства, изключващи отговорността.
29. Отговорност за щети, причинени от действия, които не са забранени от международното право.
30. Отговорност на международните организации. Отговорност на индивида
31. Държавни органи за международни отношения. Вътрешни и задгранични органи по българското законодателство.
32. Дипломатическо представителство. Откриване, Класове и функции. Рангове.
33. Привилегии и имунитети на дипломатическото представителство
34. Привилегии и имунитети на ръководителя и персонала на дипломатическото представителство.
35. Задължения спрямо приемащата страна. Привилегии и имунитети в трета страна.
36. Привилегии и имунитети на постоянните представителства на държави при международните организации.
37. Специални мисии.
38. Консулски представителства. Функции, Правен статут на представителството.
39. Консулски гласове. Патент и екзекватура. Консулски окръг. Консулски привилегии и имунитети. Почетни консули.
40. Международни организации. История. Определение.