Международно частно право 2021

Лекции по Международно частно право
Съдържание:

1. Понятие и обща характеристика на международното частно право. Предмет. Частноправно отношение с международен елемент.
2. Съотношение на международното частно право с други правни отрасли. Функция на международното частно право.
3. Източници на международното частно право – Обща характеристика. Видове, съотношение. Ролята на международните организации за развитието на източниците на МЧП. Международно частно право на ЕС- източници, тълкувателни решения на СЕС.
4. Източници на българското международно частно право. Значение на Конституцията в уредбата на частноправните отношения с международен елемент.
5. Правна уредба на частноправните отношения с международен елемент – методи на правна уредба и видове норми. Материалноправни норми и норми с несамостоятелно действие.
6. Стълкновителни /отпращащи/ норми – структура, видове. Признаци за определяне на приложимото право. Принципът на най-тясната връзка.
7. Формули на привързване при стълкновителните норми – понятие, видове и приложно поле. Кумулативно и алтернативно привързване . Приложимо право на държава с няколко правни системи. Промяна на критерия на привързване.
8. Международна компетентност на българските съдилища и други органи според Регламент 44/2001 на Съвета относно компетентността, признаването и изпълнението на съдебни решения по граждански и търговски дела и според КМЧП. Обща и специална компетентност; изключителна компетентност.
9. Възлагане на делото на чуждестранен съд и мълчаливо учредяване компетентност на българския съд според Регламент 44/2001 на Съвета относно компетентността, признаването и изпълнението на съдебни решения по граждански и търговски дела и според КМЧП.
10. Производство по международни граждански дела. Връчване на съдебни книжа в чужбина. Доказване. Преценка на чуждестранни процесуални действия. Отвод за висящ процес пред чуждестранен съд. Обезпечаване на иск.
11. Квалификация в международното частно право – същност, видове и способи за извършване.
12. Препращане – същност и видове. Правна уредба в българското международно частно право.
13. Установяване съдържанието на чуждото право. Тълкуване и прилагане на чуждото право.
14. Обществен ред в международното частно право - същност, функции и последици. Особени повелителни норми.
15. Заобикаляне на закона в международното частно право – предпоставки и последици.
16. Правно положение на физическите лица като субекти на международното частно право. Определяне на личния статут на физическите лица. Принципът на национален режим.
17. Международна компетентност на българските съдилища и други органи по дела за лични права на физическите лица. Приложимо право при определяне, промяна и защита на името на физическите лица.
18. Приложимо право при определяне правоспособността на физическите лица. Международна компетентност на българските съдилища и други органи по дела за обявяване на безвестно отсъствие и смърт. Приложимо право.
19. Приложимо право при определяне дееспособността на физическите лица. Обща и специална дееспособност. Международна компетентност на българските съдилища за ограничаване и лишаване от дееспособност.
20. Националност на юридическите лица в международното частно право. Приложимо право към личния статут на юридическите лица и неперсонифицираните образувания в българското международното частно право.
21. Обхват на приложимото право по отношение на юридическите лица. Преместване на седалището, преобразуването на юридическото лице и практиката на Съда на ЕС
22. Държавата и международните организации като субекти на частноправните отношения с международен елемент. Абсолютен и функционален имунитет.
23. Международна компетентност на българските съдилища и други органи по дела за правни сделки. Представителство. Погасителна давност.
24. Международна компетентност на българските съдилища и други органи по дела за вещни права. Придобиване и прекратяване на вещни права. Вещни права върху превозвани вещи, транспортни средства и културни ценности.
25. Международна компетентност на българските съдилища по дела за авторски права и права сродни на авторското право. Международноправна закрила на авторското право.
26. Международна компетентност на българските съдилища и други органи по дела за права върху обекти на индустриална собственост.
27. Международна компетентност на българските органи за сключване на брак. Сключване на брак пред чуждестранен компетентен орган. Дипломатически /консулски/ брак. Форма на брака – приложимо право. Условия за сключване на брак.
28. Унищожаване на брака. Международна компетентност по искове за установяване съществуването, несъществуването и унищожаването на брака според Регламент (ЕО) 2201/2003 относно компетентността, признаването и изпълнението на съдебни решения по брачни дела и делата, свързани с родителската отговорност.
29. Лични и имуществени отношения между съпрузи. Международна компетентност на българските съдилища по дела за лични и имуществени отношения между съпрузите.
30. Развод. Международна компетентност по искове за развод. Приложимо право. Регламент 1259/2010 г. относно осъществяване на засилено сътрудничество в областта на приложимото право при развода и законна раздяла.
31. Произход. Международна компетентност на българските съдилища и други органи по дела за произход.
32. Осиновяване. Международна компетентност на българските съдилища и други органи по дела при осиновяване. Приложимо право към условията за осиновяване, действието и прекратяването на осиновяването.
33. Международно осиновяване. Хагската конвенция за защита на децата и сътрудничеството в областта на международното осиновяване 1993 г.
34. Отношения между родители и деца. Международна компетентност по дела за родителска отговорност според Регламент (ЕО) 2201/2003.
35. Настойничество и попечителство. Международна компетентност на българските съдилища и други органи при учредяване и прекратяване на настойничество и попечителство.
36. Издръжка. Регламент (ЕО) № 4/2009 на Съвета относно компетентността, приложимото право, признаването и изпълнението на съдебни решения и сътрудничеството по въпроси, свързани със задължения за издръжка.
37. Наследяване по закон. Международна компетентност на българските съдилища и други органи по дела при наследяване. Приложимо право, обхват на приложимото право.
38. Наследяване по завещание. Съдържание и форма на завещанието. Приложимо право. Правна уредба на незаетото наследство.
39. Договорни правоотношения. Международна компетентност на българските съдилища по дела за права от договорни отношения. Приложимо право - Римската конвенция.
40. Избор на приложимо право /автономия на волята/. Автономия на волята и свобода на договарянето. Споразумение за избор на приложимо право.
41. Приложимо право към договорите при липса на избор /обективно приложимо право/.
42. Приложимо право към формата на договорите; суброгация; прехвърляне на вземане; доказателства.
43. Международна продажба на стоки – понятие, правна уредба. Конвенцията на ООН относно договорите за международна продажба на стоки /Виена, 1980/.
44. Права на потребители. Международна компетентност по дела за права на потребители. Приложимо право към договори с потребители.
45. Трудови правоотношения. Международна компетентност на българските съдилища по трудови спорове. Приложимо право към индивидуалните трудови договори. Трудови правоотношения на чужденци, полагащи труд в Република България. Трудови правоотношения на български граждани, полагащи труд в чужбина.
46. Международен транспорт – видове. Правна уредба на договора за международен превоз на пътници, багажи и товари.
47. Приложимо право към менителницата, записа на заповед и чека.
48. Извъндоговорни правоотношения. Международна компетентност по делата за права от извъндоговорни отношения.
49. Приложимо право към задълженията, произтичащи от непозволено увреждане. Иск срещу застрахователя.
50. Приложимо право към неоснователното обогатяване и водене на чужда работа без пълномощие.
51. Признаване и допускане изпълнение на чуждестранни решения и други актове съгласно уредбата по КМЧП и по правото на ЕС.
52. Международен търговски арбитраж. Признаване и допускане изпълнението на чуждестранни арбитражни решения.


Лекции по Международно частно право (вариант 2)
Съдържание:

1. Понятие и обща характеристика на международното частно право: предмет; частноправни отношения с международен елемент.
2. Съотношение на международното частно право с други правни отрасли. Функция на международното частно право.
3. Източници на международното частно право – обща характеристика. Видове, съотношение. Ролята на международните организации за развитието на източниците на международното частно право. Международното частно право на Европейския Съюз.
4. Източници на българското международно частно право. Значение на Конституцията в уредбата на частноправните отношения с международен елемент. Кодексът на международното частно право на Република България. Съгласуване с правото на Европейския Съюз. Международноправни източници на българското международно частно право.
5. Основни периоди в историческото развитие на международното частно право. Основни теории относно същността на международното частно право. Историческо развитие на българското международно частно право – позитивно право и наука.
6. Правна уредба на частноправните отношения с международен елемент – методи на правна уредба и видове норми.
7. Стълкновителни /отпращащи/ норми – структура, видове. Признаци за определяне на приложимото право. Принципът на най-тясната връзка.
8. Формули на привързване при стълкновителните норми – понятие, видове и приложно поле. Кумулативно и алтернативно привързване
9. Квалификация /правната характеристика/ в международното частно право – същност, видове и способи за извършване.
10. Препращане – същност и видове. Правна уредба в българското международно частно право.
11.Установяване съдържанието на чуждото право. Тълкуване и прилагане на чуждото право.
12. Субекти на установяване на чуждото право.
13. Обществен ред в международното частно право- същност, функции и последици. Особени повелителни норми.
14. Заобикаляне на закона в международното частно право – предпоставки и последици.
15. Международна компетентност на българските съдилища и други органи. Обща и специална компетентност; изключителна компетентност; компетентност по обуславящо правоотношение. Служебна проверка на международната компетентност. Международна компетентност поради връзка между делата.
16. Възлагане на делото на чуждестранен съд. Мълчаливо учредяване компетентност на българския съд.
17. Производство пред българските съдилища и други органи по международни граждански дела – приложимо процесуално право; призоваване; доказване; преценка на чуждестранни процесуални действия; отвод за висящ процес
18. Признаване и допускане на изпълнението на чуждестранни решения и други актове – същност, условия, режим.
19. Признаване и допускане изпълнението на съдебни спогодби; изпълняемост на чуждестранни официални документи; признаване на последиците на чуждестранни изпълнителни и охранителни актове. Регламент 44/2001. Регламент 2201/2003
20. Правно положение на физическите лица като субекти на международното частно право. Определяне на личния статут – отечествено право и право на държавата по обичайното местопребиваване на лицето. Международна компетентност на българските съдилища по дела за лични права на физическите лица.
21. Приложимо право при определяне правоспособността на физическите лица. Принципът на национален режим при определяне на правоспособността на чужденците. Международна компетентност на българските съдилища и други органи за обявяване на безвестно отсъствие и смърт. Приложимо право.
22. Приложимо право при определяне дееспособността на физическите лица – обща и специална. Международна компетентност на българските съдилища и други органи по дела за ограничаване или лишаване от дееспособност.
23. Изключителна компетентност на българските съдилища за правното положение на юридическите лица, регистрирани в Република България. Националност на юридическите лица в международното частно право.
24. Приложимо право към личния статут и правното положение на юридическите лица и неперсонифицираните образувания в международното частно право. Несъстоятелност с международен елемент.
25. Държавата и международните организации като субекти на частноправните отношения с международен елемент. Абсолютен и функционален имунитет.
26. Правна уредба на концесията в българското международно частно право.
27. Международна компетентност на българските съдилища и други органи по дела за вещни права. Приложимо право – придобиване и прекратяване на вещни права, придобити права, вписване, обхват на приложимото право.
28. Вещни права върху превозвани вещи, транспортни средства и културни ценности.
29. Международна компетентност на българските съдилища по дела за авторски права и права сродни на авторското право. Приложимо право. Обхват на приложимото право. Закрила на авторското право и сродните му права в българското международно частно право.
30. Международна компетентност на българските съдилища и други органи по дела за права върху обекти на индустриална собственост.
31. Закрила на търговската марка и други обекти на индустриалната собственост в българското международно частно право.
32. Международна компетентност на българските органи за сключване на брак. Сключване на брак пред чуждестранен компетентен орган. Форма на брака – приложимо право.
33. Условия за сключване на брака. Установяване липсата на пречки за сключване на брака. Приложимо право при унищожаване на брака.
34. Международна компетентност на българските съдилища по дела за лични и имуществени отношения между съпрузите. Приложимо право към лични и имуществени отношения между съпрузите. Споразумение за избор на приложимо право.
35. Международна компетентност на българските съдилища по искове за развод. Приложимо право към развода.
36. Международна компетентност на българските съдилища и други органи по дела за произход. Приложимо право към произхода.
37. Международна компетентност на българските съдилища и други органи по дела при осиновяване. Приложимо право към условията за осиновяване, действието и прекратяването на осиновяването. Специална процедура при осиновяване на български граждани от чужденци.
38. Международна компетентност на българските съдилища и други органи по дела за лични и имуществени отношения между родители и деца. Приложимо право към лични и имуществени отношения между родители и деца.
39. Международна компетентност на българските съдилища и други органи при учредяване и прекратяване на настойничество и попечителство. Приложимо право към настойничеството и попечителството.
40. Международна компетентност на българските съдилища по дела за издръжка. Приложимо право към издръжката.
41. Международна компетентност на българските съдилища и други органи по дела при наследяване. Наследяване по закон и по завещание – приложимо право, обхват на приложимото право. Незаето наследство.
42. Международна компетентност на българските съдилища по дела за права от договорни отношения. Обхват на приложимото право – договорен статут.
43. Избор на приложимо право /автономия на волята/. Автономия на волята и свобода на договарянето.
44. Приложимо право към договорите при липса на избор /обективно приложимо право/.
45. Приложимо право към формата на договорите; суброгация; прехвърляне на вземане; доказателства.
46. Международна продажба на стоки – понятие, правна уредба. Конвенцията на ООН относно договорите за международна продажба на стоки /Виена, 1980/. Приложно поле и общи разпоредби. Договор за международна продажба на стоки – сключване, съдържание, изпълнение; основни права и задължения на страните. Отговорност при неизпълнение.
47. Международна компетентност на българските съдилища по дела за права на потребители. Приложимо право към договори с потребители.
48. Международна компетентност на българските съдилища по трудови спорове. Приложимо право към индивидуалните трудови договори. Трудови правоотношения на чужденци, полагащи труд в Република България. Трудови правоотношения на български граждани, полагащи труд в чужбина.
49. Международен транспорт в българското международно частно право – видове, особености на правната уредба. Договори за международен превоз на пътници, багажи и товари при отделните видове транспорт. Приложимо право към договора за превоз на пътници, багажи и товари.
50. Приложимо право към менителницата, записа на заповед и чека.
51. Международна компетентност на българските съдилища по делата за права от непозволено увреждане. Приложимо право към задълженията, произтичащи от непозволено увреждане.
52. Международна компетентност на българските съдилища по дела за права от неоснователно обогатяване. Приложимо право към неоснователното обогатяване.