Кратък речник с латински думи и изрази

Abstraho – отделям
Actio certae rei – акция за връщане на точно определена вещ
Actio confessoria – иск срещу всеки, който пречи да се ползва сервитутът
Actio de peculio – иск от пекулия ( до размера на пекулията)
Actio doli – иск за измама
Actio furti – иск за кражба
Actio in personam – облигационен иск
Actio in rem – вещен иск
Actio mandate directa – директна акция по мандата
Actio negatoria – чл. 109 ЗС, при възпрепятстване правото на ползване
Actio praescriptis verbis – иск с думите на споразумението
Actio Publiciana – в полза на реалния собственик е изтекла придобивната давност, дори да не е така
Actio venditi – иск за продаденото
Actiones bonae fidei – искове на добросъвестността
Actiones civiles – цивилни искове
Actiones in factum – искове основани на определен факт
Actiones in ius – искове основани на правото
Actiones populares – народни искове
Actiones stricti iuris – искове на строгото право, строго придържане към закона
Ad hoc – за този, за този случай, по конкретен повод
Adiudicare – присъждам
Adiudicatio – присъждането при спор за земи – част от формулата
Adoptio – осиновяване на подвластни лица – първо бащата го освобождава
Adversarius – противник в съдебен спор
Advocatus reos defendunt – адвокатите защитават обвиняемите
Aestimatum=facio ut des – предоставяне вещ за продажба, след продажбата да даде парите на първия, консигнация
Ager publicus – държавна земя
Agit in fraudem creditorum – действа за измама на кредиторите
Agit in fraudem legis – действа за измама на закона
Agnati – роднини подчинени на един и същ глава на семейство
Animus dominii – намерение за притежаване
Animus possedendi – намерение за владение на вещта
Appellatio – възможност за обжалване пред по-горен съд
Arbiter – посредник при спор
Arbitrium liberum – свободни решения
Argumentum ambiguum – двусмислено доказателство
Arrogatio – осиновяване на неподвластно лице пред НС
Beneficium – добро дело, beneficient, beneficier
Bis de eadem re non est actio – не съществува иск два пъти за едно и също нещо
Bona, -orum – имущество
Bonis nocet qui malis parcit – на добрите вреди, този който щади лошите
Brevi manu – с къса ръка, без формалности
Capitis deminutio – намаляване на гражданските права
Capitis deminutio maxima – най-голямо намаляване на правоспособност (робство, осъден за убийство)
Capitus deminutio media – средно намаляване на правоспособност (по свое желание промени гражданството)
Capitus deminutio minima – най-малко намал.на правосп.(неподвалстно лице, ако се съгласи да бъде осиновено)
Caput – правоспособност
Casus – случай, определена задача за решаване, падеж
Causa indicta – без съд и присъда
Cessio – отстъпване на задължение, cedens, cedo-ere
Circulus vitiosus – порочен кръг (в доказателствата)
Civitas- гражданство, град,
Cognati – роднини по кръвна линия
Collegium – Юридически лица
Commodatum – заем за послужване
Compensatio – прихващане,
Conceptio – схващане,
Concordia civium, murus urbium – съглашението на гражданите е стена на градовете
Condemnatio – осъждането – част от формулата
Conditio causa data, causa non secuta – кондиция за връщане на даденото с оглед на отпаднало основание
Conditio extra ordinem – разследване извън реда, извънредно разследване
Conditio sine qua non \potest\ - задължително условие, без което не може
Conductio – наемането
Coniunctio - съюз
Consilium – съвет, Съвет
Constitutiones – конституциите на преторите, постановления задължителни за всички хора на територията
Constitutum possessorium – владелчески конститут (продава имот и остава в имота като наемател)
Contestatio – засвидетелстване
Contra factum non datur argumentum – срешу факта не се дава доказателство
Contra vim non valet ius – срещу насилието правото няма сила
Contractus consensuales – консенсуални договори, единствено съгласие се изисква, може да не е писмен
Contractus innominati – ненаименовани договори
Conventio – споразумение,
Corpus delicti – състав на престъплението, веществено доказателство
Corpus iuris civilis – сборник по гражданско право
Corpus possessionis – фактически действия за осъществяване на владението
Crimen grave – тежко престъпление
Culpa lata – груба небрежност
Culpa levis – лека небрежност
Cum manu – с манус, подвластна на съпруга
Curriculum vitae – жизнен път, биография
Cursus honorum – път на почетните длъжности
Dare, facere, praestare – да дадеш, да направиш, да изпълниш задължение
Datio in solutum – даване вместо плащане
De facto – съгласно действителното положение
De iure – съгласно правото
De lege – съгласно закона
De lege ferenda – според проектозакона, който предстои да се разгледа
De lege lata – според действащия закон
Debitum – задължение
Delictum – правонарушение
Demonstratio – правното основание от формулата
Depositarius – който приема вещта
Depositum – договор за влог на вещ (не е банков, не е паричен)
Depositum irregulare – нередовен влог за съхранение на парична сума
Depositum miserabile – нещастен влог, при липса на възможност да се избере при кого да се остави вещта
Depositum sequester – докато трае делото, вещта се оставя при трето лице(секвестор), който се ползва с владелческа защита, но е държател
Detentor, detentio – държател, който държи вещ не като своя
Dictio dotis – вербален (устен) договор за учредяване на зестра
Dies certus – определен срок при изпълнение на задължение
Dies diem docet – всеки ден човек научава нещо, денят учи деня
Dies incertus – неопределен срок
Disputationes – спорове
Doctor honoris causa – титла доктор заради уважение
Dolus – умисъл, dolus malus – зъл умисъл
Dominium - господство
Dominus – господар
Donatio sub modo=do ut facias – дарение с тежести при определени условия
Dos – зестра
Edictum – документ на претора в началото на мандата, който публикува
Emancipatio – доброволно освобождане на сина от бащина власт, няма право на наследяване
Emphyteusis – дългосрочно наемане на поземлен имот
Emptio-покупка
Essentia – substantia – съдържание, същност
Essentialia negotii – основни, съществени условия при договаряне
Est natura hominum novitatis avida – Човешката природа е жадна за ново нещо
Evictio – съдебно отстраняване на купувача
Ex lege – по закон
Ex libris – от книгите
Ex nunc – действие на закона от сегашния момент нататък, отсега
Ex persona domini – от името на господаря
Ex tunc – действие на закона от предишен момент насам, оттогава
Exceptio – изключение, възражение
Facta concludentia – заключващи факти
Facta, non verba – факти, не действия(думи)
Factum – нещо направено
Foedus – съюз (политически)
Forum – площад, съд
Forum delicti – съдът по местопрестъплението
Forum domicilii – съдът по местожителството
Fur semper in mora esse videtur – Крадецът винаги изглежда, че е в забава
Genus non perit – Родът не умира, родово определени вещи
Habeo caput – имам правоспособност
Habitatio – правото да обитаваш чужда постройка без плащане
Hereditas iacens sustinet personam defuncti – лежащото наследство продължава личността на починалия
Hereditas, -tatis,f - наследство
Hominis est errare – на човек е присъщо да греши
Homo alieni iuris – подвластен човек
Homo delinquens - престъпен човек
Homo sui iuris – неподвластен човек
Hospitium – застъпник на правата на чужденците
Imperare – заповядвам
Impossibilium nulla obligatio est – не съществува задължение за невъзможни неща
In aeternum – завинаги
In bonis – в имуществото на приобретателя, чрез фикция в негова полза изтекла давност, защита чрез actio ficticia
In civitate libera lingua mensque liberae esse debent – в свободна държава езикът и мисълта трябва да бъдат свободни
In dubio pro reo – при съмнение, решението на съдията е в полза на обвиняемия
In integrum restituo – възстановявам в предишно състояние
In iudicando criminosa est celeritas – в съденето пребързаността е подсъдна
In iure cessio – съдебна отстъпка, разиграване на процес, лъжлив съдебен процес за придобиване право на собственост
In iure et in iudicio – произвоство пред магистрата и производство през заклетия съдия (2фази на легисакционния процeс)
In ius vocatio – призоваване от ищеца на ответника пред съдебния магистрат
In situ – в мястото на намирането
In stipulationibus ipsis verbis obligamur – в стипулациите се задължаваме със самите думи
Ingorantia – незнание
Innocens – невинен
Institutiones – ръководство за обучение на юристи, норми на вещното и облигационното право
Instrumenta vocalia – говорещи оръдия на труда
Intelligo, -ere – чета между редовете, разбирам в дълбочина, intelligens
Intentio – искането на ищеца (част от формулата)
Interdicta de precario – адм.акт за защиита на нещо измолено, богатите дават за обработка без договор за аренда и срок
Interdicta de vi – адм.акт за защита, свързано с насилие, когато владението е отнето насилствено
Interdicta recuperandae possessionis – адм.акт за възстановяване на владение
Interdicta retinendae possessionis – адм. акт за запазване на съществуващо владение
Interdicta uti possidetis – адм.акт за защита на недвижими имоти, както владеете в момента
Interdicta utrubi – адм.акт за защита на движими вещи, у когото от двамата се намира
Interdictum de superficie – защита правото на строеж върху чужда земя
Intuitu personae – с оглед на личността (занаят,конкретно лице)
Ipso iure – поради самото право, по право
Iudex damnatur, cum nocens absolvitur – съдията бива осъждан, когато виновният се освобождава
Iudices, qui ex lege iudicatis, obtemperare legibus debetis – Съдиите, които по закон съдят, трябва да се подчиняват на з-на
Iudicis est leges servare – на съдия е присъщо да спазва закона
Iuris consultas – опитен в правото, съветник по право
Iuris vinculum – правна връзка
Iurisdictio – правораздаване
Iurisprudentia – наука за правото
Ius abutendi – право на разпореждане (прехвърляне на собственост)
Ius civile = ius Quiritium – цивилно(квиритско) право
Ius commercii – право да участва в оборота
Ius conubii – право на брак
Ius fruendi – право да се прибират плодовете от вещта
Ius gentium – право на народите
Ius honorum – право на почетни длъжности
Ius praetorium = ius honorarium – преторско право (на почит, почитна длъжност)
Ius privatum – частно право
Ius publice respondendi – право на отговори от името на държавата
Ius publicum – публично право
Ius suffragii – право на гласуване / глас
Ius utendi – право на ползване
Ius vitae necisque – право на живот и смърт
Iusiurandum liberti – клетва на освободен роб, устно заявява, че ще работи за господаря си в опр.дни от годината
Kalendae – първи ден от месеца
Kalendarius – книга, в която кредиторът вписва задълженията на своите длъжници
Laesio enormis – прекомерно увреждане
Lapsus linguae – грешка на езика
Lapsus manus – грешка на ръката
Laus – похвала
Lege artis – по правилата на изкуството, отлично, съвършено
Leges duodecim tabularum – закон на 12-те таблици
Legis actio – акционен процес, иск на закона, две фази – in iure – пред претора и in iudicio (apud iudicem) – пред съдията
Legis virtus haec est : imperare, vetare, permittere, punire – качеството на закона е следното: да заповядва, да забранява, да разрешава, да наказва
Legitimatio – узаконяване (начин на установяване на бащина власт) на дете родено извън брака
Lex generalis – общ закон
Lex homines recte facere iubet, vetat delinquere – З-нът нарежда на хората да се прави добро, забранява грешките / нарушенията
Lex propria derogat legi communi. Primus inter pares – специалният закон отменя общите. Първи сред равни
Lex specialis – специален закон
Lex specialis derogat legi generali – специалният закон отменя общите закони
Lex videt iratum, iratus legem non videt – законът вижда разгневения, разгневеният не вижда закона
Libertas est potestas faciendi id, quod iure licet – свободата е възможност за правене на това, което е позволено от правото
Ligatus – пратеник
Lingua mentem ne praecurrat – езикът да не изпреварва мисълта
Lis – спор
Litis contestatio – представяне на формула пред претора, засвидетелстване на спора
Locatio – conductio operarum – договор за наем на работа
Locatio – conductio operis – договор за наем на трудов резултат
Locatio – conductio rei – договор за наем на вещ
Locatio – отдаване по наем
Magna vis est conscientiae – голяма е силата на съвестта
Mancipatio – покупко-продажба на роб, 5 свидетели, спор
Mandatarius – който изпълнява поръчката, мандатор
Mandatum – договор за поръчка, mandare – оказвам доверие, mandans – който възлага поръчката-мандант
Manu propria – собственоръчно
Manumissio censu – освобождаване чрез ценз
Manumissio inter amicos – освобождаване между приятели – заявява, че освобождава роб при приятели
Manumissio per epistulam – освобождаване чрез писмо
Manumissio testamento – освобождаване чрез завещание
Manus iniectio – поставяне на ръка, изпълнение в/у длъжника да го продаде, пряко извънсъдебно изпълн. в/у личността
Matrimonium iustum – законен брак
Mens sana in corpore sano – здрав дух в здраво тяло
Missio in bona – въвеждане във владение на длъжниковите имоти
Motu proprio – по лична подбуда
Multi multa sciunt nemo omnia – много хора знаят много неща, но никой не знае всичко
Mutuum – договор за обикновен заем (пари, заместими вещи)
Naturam mutare difficile est – трудно е да промениш природата (х-ра)
Necessitas ante rationem est – необходимостта е преди разума
Negative non probantur – отрицателните факти не се доказват
Negotia bonae fidei – добросъвестно изпълнение
Negotiorum gestio – при квазиконтрактите, водене на чужда работа без възлагане(mandat), при природни бедствия
Nexum – договор за заем
Nocte dieque labora – non datur mollis via ad astra – работи нощ и ден – не се дава лесен път към звездите
Non bis in idem – не може два пъти за едно и също нещо, един и същ предмет между едни и същи страни
Norma prima – първо правило
Nuda proprietas – гола собственост, когато собственикът сам е ограничил правото си и плодовете се ползват от друг
Nulla dies sine linea – нито ден без черта (без свършена работа)
Nulla lex satis commoda omnibus est – никой закон не е достатъчно удобен за всеки
Nulla regula sine exceptione – Няма правило без изключение
Nullum crimen, nulla poena sine lege – няма престъпление, няма наказание без закон
Obtinere – заемам място
Occasio legis – случаят, предизвикал създаването на закона
Occupatio – завладяване на вещ, която не се знае на кой е
Omnia mea mecum porto – Всички мои неща нося със себе си
Omnis definitio in iure civili periculosa est – всяко определение в цивилното право е опасно
Omnis poena non tam ad delictum pertinet quam ad exemplum-всяко наказание се отнася не толкова до нарушението, колкото до примера – превантивна функция на наказанието
Omnis servitus est misera – всяко робство е нещастно
Omnis vitae – цял живот
Pacta – допълнителни уговорки към вече съществуващ договор
Pacta clara – boni amici – добри съглашения, добри приятели
Pactio – съглашение
Pactum nudum – голо, просто съглашение
Par in parem non habet iurisdictionem – равен спрямо равен няма право да правораздава
Patrem nuptiae demonstrant – бракът показва бащата
Patria potestas – бащина власт
Peculium castrense – лагерен пекулий, придобит при война, само за сина
Peculium quasi castrense – подобен на лагерния, имущество придобито от сина по време на държавна служба
Per argumentum a contrario – правоприлагане, по аргумент на противното
Peritus iuris – опитен в правото
Permutatio=do ut des – замяна без заплащане
Persona grata – удобно лице
Persona sui iuris – неподвластно лице
Pignus – залог
Poena capitalis – смъртно наказание
Populus liber – свободен народ
Possessio ad interdicta – преторско владение, заповеди на претора за запазване на владението такова, каквото е
Possessio civilis – владение на главата от семейството, той владее от свое име
Possessio iusta / iniusta – владение на правно юридическо основание и без правно основание,насилствено, тайно
Possessor – владелец
Praescriptio longitemporis – предписание за дългото време,10 г.за недв.имот в 1 провинция, 20г.в различни провинции
Praetor peregrinus – правораздава между римски граждани и чужденци
Praetor urbanus – градски претор, правораздава между римски граждани
Precarium – един дава на друг недвижим имот за обработка без срок
Pretium – цена
Pro domo sua – в свой интерес, за своя дом
Probatio diabolica – дяволско доказване
Proprietas – собственост
Prudentia – знание, благоразумие
Quaestor – финансист на държавата, водене на разследване
Qualis rex, talis grex – какъвто царя, такъв и народа (стадото)
Qualitas – качество
Quantitas – количество
Quod sine die debetur, statim debetur – това, което се дължи без срок, се дължи веднага
Ratio legis – разумът на закона
Regnum – власт
Regula – правило
Rei vindicatio – вещен иск на невладеещия собственик спрямо владеещия несобственик, чл. 108 ЗС
Res – вещ, realen – веществен, конкретен
Res corporales – телесни вещи, които могат да се докоснат
Res extra commercium – вещи извън оборота
Res incorporales – нетелесни вещи, право на ползване, наследяване
Res iudicata – пресъдено нещо
Res mancipi / nec mancipi – манципни и неманципни вещи – недвижими имоти и движими вещи
Res perit dominio \creditori\ - вещта погива за собственика
Res publica est res populi – държавата е дело на народа
Responsa iuris prudentium – отговори на познаващите правото
Restitutio in integrum – възстановяване в предишно положение
Reus culpae alienae – обвинен за чужда вина
Sanctio – постановление, НЗ - -onis, f
Scire leges non est verba earum tenere, sed vim ad potestatem – да познаваш закони не е да се придържаш към техните думи, а към тяхната сила и власт
Seditio civium hostium est occasio – въстанието на гражданите е случай за враговете
Senatus consulta – решение на Сената
Sententia – мисъл, съдебно решение
Servitus – робство, сервитут (тежест върху имат, ограничено вещно право върху чужд имот)
Sine lege poena est conscientia - без закон, наказанието е съвестта
Sine manu – без манус, неподвластна на съпруга
Societas – договор за дружество, общество
Socius – съдружник
Solutio – плащане, изпълнение, solvere
Solvendi causa – на основание плащане
Status civitatis – положение на гражданство, гражданско състояние, дали е римски или чужд
Status familiae – положение на семейство, дали е подвалстен или не
Status libertatis – положение на свобода, дали е свободен или е роб
Stipulatio – устен, формален, едностр., абстрактен (не се посочва основание) дог. чрез въпрос за поемане на зъдължение
Stricto sensus – в тесен смисъл
Summum ius-summa iniuria – върховен закон-върховна несправедливост
Superficies – повърхност, право на строеж, постройка върху чужд терен
Superficies solo cedit – постройката отстъпва на земята
Tabula rasa – чиста дъска
Tempora mutantur et leges mutantur in illis – времената се променят и законите се променят в тях
Titus servus meus, liber esto! – Титус, моят роб да бъде свободен!
Traditio – предаване на вещта без ритуали, без свидетели
Traditio breve manu – предаване на вещта – къса ръка, без формалности
Traditio longa manu – предаване на вещта само чрез показване
Transactio=facio ut facias – спогодба за прекратяване на съдебен спор
Transcriptio a persona in personam – прехвърляне на задължения от едно лице към друго
Transcriptio a re in personam – прехвърляне на вещ към лице
Tribuere – определям, разпределям, tributum – дакък
Universitas – общност,
Usucapio – придобиване на собственост по давност
Usucapionis ius proprium est civium Romanorum – Правото на придобиване по давност е присъщо за римски гражданин
Usus – право на ползване, начин за установяване на манус, употреба
Ususfructus – плодоползването
Ut dura lex sit, tamen lex est – макар законът да е суров, все пак е закон
Vacua possessio – свободно владение, без пречки
Vectigal – данък
Venditio-продажба
Veritatis simplex oratio est – речта на истината е проста
Vim vi repellere aequum est – справедливо е да се отблъсне насилие със сила
Vim vi repellere omnes leges permittunt - всички закони позволяват да отблъснеш насилието със сила
Vindex – гарант
Virtus – добродетел
Vis maior – непреодолима сила
Vocatio legis – ваканция на закона, отлагане на действието му за по-късна дата от публикуването
Voluntas - воля