Криминология 2021

Лекции по Криминология
Съдържание:

1. Предмет, характер и метод на криминологията. Задачи на криминологията
2. Характер на криминологията
3. Криминологически школи
4. Криминология и наказателна политика. Начало на съвременната наказателна политика
5. Нова социална защита. Възгледи за лекуване и наказване на престъпниците. Освобождаване от наказателна отговорност. Медиация.
6. Престъпление и престъпност. Основни характеристики на престъпността
7. Латентна /скрита/ престъпност
8. Личността в криминологията. Методи за изучаване на личността
9. Личност на престъпника
10. Механизъм на престъпното поведение
11. Типология на престъпниците
12. Виктимология – учение за жертвите
13. Виктимологична типология
14. Виктимизация. Антивиктимогенна политика
15. Криминологическа прогноза
16. Причини за престъпността
17. Биологични теории в криминологията
18. Психологически теории в криминологията
19. Социологически теории в криминологията. Теория за аномията. Теория за диференциалната асоциация
20. Конфликт на културите. Субкултура и престъпност. Теория за сигматизацията. Теория за дрейфа
21. Теория за икономическия детерминизъм
22. Неокласическа икономическа теория за престъпността. Теория за благоденствието като причина на престъпността
23. Превенция и контрол над престъпността
24. Система за управление на превенцията и контрола над престъпността
25. Изследвания на престъпността и престъпното поведение
26. Институционализиране на криминологията.Роля на МАК , ООН и СЕ
27. Съвременни проблеми и развитие на криминологията
28. Криминологията в България


Лекции по Криминология (вариант 2)
Съдържание:

1. Предмет на Криминологията.
2. Методология, принципи и функции на криминологията.
3. История на криминологичната мисъл.
4. Възникване и развитие на криминалистиката като наука.
5. История на криминологията в България.
6. Биологическо направление в криминологията.
7. Биопсихологическо направление в криминолог.
8. Социологическо направл. в криминолог.
9. Понятие за престъпността като явление.
10. Основни задачи на престъпността.
11. Престъпност в съвременния свят.
12. Характеристика на престъпността в България.
13. Понятие са криминологическа детерминация.
14. Класификация на факторите.
15. Личност на престъпника.
16. Основни характеристики на личността на престъпника.
17. Формиране на личността на престъпника.
18. Типология на престъпниците.
19. Понятия за причини и усл-я за конкретното престъпление.
20. Антисоциалната насоченост на личността.
21. Понятие за превенция на престъпността.
22. Видове превенция на престъпността.
23. Виктимология.
24. Типология на жертвите и виктимологична превенция.
25. Криминологическа х-ка на организираната престъпност.