Конституционно право 2021

Лекции по Конституционно право
Съдържание:

1. Предмет на конституционното право на Реп. България. Роля и значение в системата на действащото право.
2. Източници на конституционното право на Р България. Норми на конституционното право – обща характеристика, особености, класификация.
3. Конституционни правоотношения – обща характеристика и особености.
4. Конституционното право като отрасъл на правото и като наука. Конституционно-правната наука в Р България.
5. Конституционализъм. Първи конституции – характеристика. Видове конституции.
6. Развитие на българския конституционализъм. Търновската конституция от 1879 г. – обща характеристика.
7. Конституциите от 1947 г. и 1971 г. – общото и особеното в двете конституции.
8. Конституцията от 1991 г. – създаване и обща характеристика.
9. Върховенство на конституцията. Непосредствено действие.
10. Основни начала на Конституцията. Гражданинът, гражданското общество и правовата държава.
11. Учение за властта. Държавната власт – принципи, източник, субекти, способи за осъществяване. Народен суверенитет. Разделението на властите като теория и като конституционен модел.
12. Форма на държавно управление и държавно устройство.
13. Пряко осъществяване на държавната власт – форми. Конституционна и законова уредба.
14. Политическият плурализъм – основен конституционен принцип на политическия живот. Статус на партиите и сдруженията на гражданите.
15. Конституционни основи на икономическата система. Принципи и форми на собственост.
16. Конституционноправен статус на гражданите на Р България. Конституционна основа на статуса на чужденците и лицата без гражданство.
17. Българско гражданство – определение. Правни последици от наличието на гражданство.
18. Придобиване и загубване на българско гражданство – условия и способи.
19. Класификация на основните права и свободи. Лични права и свободи – обща характеристика, видове.
20. Политически права и свободи – обща характеристика, видове.
21. Социално-икономически права – обща характеристика, видове.
22. Основни задължения на гражданите – характеристика. Обвързаност на правата със задълженията.
23. Конституционни гаранции на основните права и свободи на гражданите. Субекти на особена закрила.
24. Избирателна система – определение, възникване, развитие. Мажоритарна и пропорционална система. Развитие на избирателната система на Р България. Избирателно законодателство.
25. Организация и произвеждане на изборите.
26. Система на държавните органи.
27. Парламент и парламентаризъм.
28. Велико народно събрание – орган на учредителната власт, статус, компетентност, ред на дейност, актове.
29. Народно събрание – обща характеристика, състав, срок на пълномощията, взаимоотношения с другите държавни органи.
30. Конституиране, организация и ред на дейност на Народното събрание. Заседания, кворум, мнозинства.
31. Постоянни комисии – видове, компетентност, организация и ред на дейност. Временни комисии. Парламентарни групи.
32. Народно събрание – орган на законодателната власт. Законодателен процес – фази.
33. Парламентарен контрол – същност и форми. Правни последици.
34. Правомощия на Народното събрание – класификация.
35. Актове на Народното събрание – характеристика, видове. Обнародване.
36. Същност на политическото представителство. Конституционен статус на народния представител.
37. Имунитет и предсрочно прекратяване на пълномощията на народния представител.
38. Президентът на Р България – характеристика. Вицепрезидент.
39. Правомощия на президента. Актове – видове. Укази – характеристика. Приподписване на някои укази – същност и правни последици.
40. Неотговорност на президента. Предсрочно прекратяване на пълномощията.
41. Конституционни основи на организацията на Министерския съвет. Министерски съвет – висш орган на изпълнителната власт. Избор, състав, прекратяване на пълномощията.
42. Правомощия на Министерския съвет. Актове – видове, правна същност.
43. Взаимоотношения на Министерския съвет с Народното събрание, президента, съдебните и местните органи.
44. Отговорност на Министерския съвет пред Народното събрание – характеристика. Институтите „вот на доверие” и „вот на недоверие”.
45. Правен статус на министрите като членове на Министерския съвет и като специализирани изпълнителни органи. Правомощия, актове.
46. Съдебна власт – понятие, разграничаване от другите власти. Органи на съдебната власт – съдебни, прокурорски и следствени.
47. Съдилищата – правосъдни органи. Видове съдилища. Система на съдебните органи
48. Конституционни принципи на правосъдието.
49. Върховен касационен съд – организация, компетентност. Взаимоотношения с апелативните съдилища. Актове – правна същност.
50. Върховен административен съд – организация, компетентност. Актове – правна същност.
51. Прокуратура – организация и компетентност. Конституционни основи на организацията на следствените органи.
52. Конституционна уредба на правния статус на съдиите, прокурорите и следователите.
53. Висш съдебен съвет – организация и компетентност.
54. Контрол за конституционносъобразност на законите – предназначение, същност, видове.
55. Конституционен съд – характеристика, конституиране, състав.
56. Правомощия и ред за разглеждане на конституционните дела.
57. Актове на Конституционния съд – видове, правна същност и действие
58. Правен статус на конституционните съдии. Основания и ред за прекратяване на мандата им.
59. Местно самоуправление. Административно-териториално деление на Р България
60. Общината – основна административно-териториална единица, в която се осъществява местното самоуправление. Правен статус на общината. Форми на участие на гражданите в управлението на общината.
61. Общински съвет – орган на местно самоуправление. Избор, срок на пълномощията, организация и ред на дейност. Правомощия и актове.
62. Кметът в системата на местното самоуправление. Избор, компетентност, актове.
63. Областта като административно-териториална единица. Областен управител – компетентност и актове.