История на Българската държава и право 2021

Лекции по История на Българската държава и право / ИБДП /
Съдържание:

1. Предмет, метод и периодизация на Историята на българската държава и право.
2. Понятие и класификация на изворите за средновековната история на българската държава и право. Законодателството на хан Крум.
3. Отговорите на папа Николай I по запитванията на българите.
4. Закон за съдене на людете (ЗСЛ) - обща х-ка и предметно съдържание на закона.
5. Чуждестранни теории за произхода на ЗСЛ
6. Византийска Еклога - предметно съдържание. Съотношение между Византийската и Славянската Еклога.
7. Земеделски закон.
8. Български царски грамоти от XIII-XIV в.
9. Синтагма на Матей Властар от 1335 г. Основни разпоредби от областта на гражданското и наказателно право. Международни договори.
10. Възникване, развитие и устройство на Първата българска държава 681-1018 г. Езически и християнски период.
11. Обществено-политическо устройство на Втората българска държава 1185-1396 г. Органи на централното и провинциалното управление. Фискална система - данъци, такси и глоби.
12. Възникване, развитие и характерни черти на българското средновековно право. Обичайно и писано право
13. Възникване и формиране на феодалната собственост в България, форми. Съдържание на правото на феодална собственост. Защита на средновековната собственост
14. Феодални имунитети в средновековна България
15. Правен статус на българското население и на чужденците в средновековна България. Правоспособност и дееспособност
16. Българското средновековно облигационно право
17. Българското средновековно семейно право
18. Българското средновековно наследствено право
19. Българското средновековно наказателно право
20. Съдоустройство и съдопроизводство в българската средновековна държава
21. Държавно устройство на Османската държава в периода XV-XIX в. Органи на национално управление. Административно-териториално деление. Социална структура на обществото
22. Османската правна система в периода XV-XIX в. - компоненти и източници на правото
23. Съдебната система и османското светско право след Танзимата.
24. Правото на поземлена собственост в българските земи в периода XV-XIX в.
25. Ролята на българските общини, църква и еснафски организации за запазването на българското обичайно право в периода XV-XIX в.
26. Българското обичайно облигационно право в периода XV-XIX в.
27. Българското обичайно семейно право в периода XV-XIX в.
28. Българското обичайно наследствено право в периода XV-XIX в.
29. Българското обичайно наказателно право в периода XV-XIX в.
30. Съдоустройство и съпроизводство по българско обичайно право в периода XV-XIX в.
31. Държавно-правни идеи в българското общество след Априлското въстание от 1876 г. до Освобождението
32. Възстановяване на българската държавност след Руско-турската война от 1877-1878 г. и ВРУ
33. Съдебната система в периода на ВРУ
34. Изработване на проекта за Органически устав на Българското княжество
35. Конституиране и дейност на Учредителното събрание от 1879 г. по приемане на Търновската конституция
36. Политически и икономически идеи в Търновската конституция
37. Проект на д-р Константин Стоилов за промяна на Търновската конституция
38. Правомощия на монарха в изпълнителната, законодателната и съдебната власт
39. Министерски съвет, видове министерства, правомощия, видове министерска отговорност
40. Народно събрание, видове, конституиране и правомощия
41. Държавният съвет при "режим на пълномощията"
42. Организация на съдебната власт в Княжество България
43. Устройство и съдебна система в Източна Румелия
44. Възникване и формиране на българската правна система след Освобождение
45. Създаване на новобългарското облигационно право
46. Създаване на новобългарското наследствено право
47. Създаване на новобългарското семейно право
48. Създаване на новобългарското търговско право
49. Правен режим на поземлената собственост в Княжество България
50. Създаване на новобългарското вещно право
51. Създаване на новобългарското наказателно право
52. Създаване на новобългарското гражданско и наказателно съдопроизводство
53. Законодателството по печата
54. Законодателството за местното управление и самоуправление
55. Развитие на българското частно право в началото на XX в.
56. Възникване и развитие на българското трудово законодателство
57. Административното правосъдие в Царство България
58. Реформите в БЗНС
59. Промени в механизма на българската държава след преврата на 19 май 1934 г.
60. Антиеврейското законодателство на правителството на проф. Богдан Филов
61. Конституционни проекти на правителството на Андрей Тошев 1935г.


Лекции по История на Българската държава и право / ИБДП / (вариант 2)
Съдържание:

1. Предмет, метод, периодизация на историята на българската държава и право, извори
2. Крумово законодателство или законодателство на хан Крум
3. Византийска и славянска Еклога
4. Отговорите на папа Николай I относно запитванията на българите
5. Закон за съдене на людете /ЗСЛ/
6. Български царски грамоти
7. Международни договори на българската държава
8. Правоспособност и дееспособност на българското население и на чужденците по българските земи
9. Българско средновековно облигационно право
10. Българско средновековно семейно право
11. Българско средновековно наследствено право
12. Българско средновековно наказателно право
13. Обичайното право в българските земи през ХV – ХІХ век
14. Българско обичайно договорно право
15. Държавно устройство на Княжество България според Търновската Конституция. Правомощия на монарха в законодателната, изпълнителната и съдебната власт
16. Министерски съвет, министерства, министерска отговорност
17. Видове народно събрание. Конституиране и правомощия според Търновската конституция
18. Създаване на българското буржоазно право през третата българска държава от Освобождението до 1944 г.
19. Законодателство в областта на селското стопанство
20. Създаване на българско облигационно или договорно право
21. Създаване на търговско право
22. Наследствено право
23. Създаване на вещно право
24. Българско семейно право
25. Създаване на наказателно право
26. Създаване на наказателно процесуално право
27. Създаване на гражданско процесуално право
28. Възникване и развитие на административното правосъдие
29. Развитие на търговското и вещното право в началото на ХХ век
30. Съдебна реформа на правителството на БЗНС
31. Законодателство на Народния блок в областта на стопанското и наказателното право
32. Законодателството на Народния блок в областта на наказателното право
33. Промени в механизма на българската държава след преврата на 19.05.1934 г.