Гражданско право 2021

Лекции по Гражданско право
Съдържание:

1. Понятие за Гражданско право. Система на Гражданското право.Предмет и система на общата част.
2. Съпоставяне и отграничаване на гражданското право от търговското, трудовото, гражданско-процесуалното и международното частно право.
3. Основни принципи на гражданското право. Развитие на българското гражданско право.
4. Източници на гражданското право – понятие, видове. Нормативните актове и правният обичай като източник.
5. Значение на правилата на морала за ГП. Справедливостта. Съдебна практика и съдебен прецедент. Общи актове на ВКС.
6. Действие на гражданско правните норми по време. Обратно действие и действие спрямо заварени правоотношения. Действие по място и спрямо лицата.
7. Видове гражданско правни норми: императивни и диспизитивни; материални и процесуални; самостоятелни и несамостоятелни; абсолютно и относително определени. Прeзумпции и фикции.
8. Тълкуване на гражданския закон – понятие, правна уредба. Предмет и цел на тълкуването. Развитие на възгледите за тълкуване.
9. Видове тълкуване на гражданския закон.
10. Нисша и висша критика на гражданския закон. Правоприлагане.
11. Правоприлагане по аналогия, аргумент от противното и за по-силното основание.
12. Гражданско правоотношение – понятие, обща характеристика, видове.
13. Субективно право – теории за същността му, понятие, значението на интереса. Правно задължение. Право на иск в материален смисъл.
14. Видове субективни права.
15. Непритезателни права. Преобразуващи (потестативни) права. Други непритезателни права, които не са потестативни.
16. Възражение.
17. Упражняване на субективни права и изпълнение на правни задължения. Колизии при упражняването. Граници на упражняването. Злоупотреба с право.
18. Защита на субективните права – понятие и видове.Самозащита и самопомощ.
19. Субекти на гражданското право – понятие и видове. Правоспособност на физическите лица – понятие, начало и край, съдържание и същност. Ограничаване на правоспособността.
20. Дееспособност на физическите лица – понятие и степени.
21. Поставяне под запрещение – ред и правно действие. Настойничество и попечителство. Прекратяване на запрещението.
22. Правна индивидуализация на физическите лица. Право на име. Местожителство.
23. Актове за гражданско състояние – понятие и видове. Съставяне на актове въз основа на съдебно решение. Отбелязвания. Правно действие на АГС.
24. Юридическо лице – понятие, историческо развитие, теории за същността. Видове юридически лица.
25. Държавата като субект на гражданското право. Гражданско-правен режим на учрежденията.
26. Жилищно-строителна кооперация – понятие, възникване, членство. Органи. Контрол за законосъобразност на актовете на органите. Отговорност на кооператорите.
27. Юридически лица с нестопанска цел.
28. Обекти на гражданските правоотношения – понятие, видове. Вещи, доход, плодове.
29. Ценни книжа, пари и нематериални блага.
30. Имущество – понятие, съдържание, правно положение.
31. Юридически факти на гражданското право – понятие и видове.
32. Фактически състави – понятие и видове. Смесени гражданско-правни фактически състави.
33. Придобиване на права. Правоприемство – видове, правно значение. Изменение и изгубване на права.
34. Правна сделка – произход и сравнително-правна уредба. Понятие. Видове волеизявления. Действие на правната сделка. Съпоставяне и отграничаване от юридическите постъпки.
35. Видове правни сделки – едностранни, двустранни и многостранни. Правни сделки между живи и с оглед на смърт. Правни сделки, предоставящи имотни облаги. Възмездни и безвъзмездни сделки. Сделки на управление и сделки на разпореждане. Каузални и абстрактни сделки. Консенсуеални и реални сделки. Главни и зависими сделки. Фидуциарни сделки.
36. Сключване на сделките. Значение на мълчанието и конклудентните действия. Разрешение и одобрение на сделката.
37. Форма на сделките – понятие и видове. Видове форми за действителност на сделките.
38. Съдържание на сделката – видове и начини за определянето му. Тълкуване на сделките.
39. Сделки, сключени под условие, срок и тежест.
40. Недействителност на сделките – правна уредба, понятие и видове.
41. Основания за нищожност по 26, ал. 1 ЗЗД (нищожност на сделките по 26, ал. 1).
42. Основания за нищожност по 26, ал. 2 ЗЗД (нищожни сделки по 26, ал. 2 ЗЗД).
43. Привидни и прикрити сделки. Подставено лице.
44. Основания за унищожаване на сделките поради недееспособност, грешка, измама, заплашване и крайна нужда.
45. Предявяване на недействителността. Потвърждаване. Конверсия.
46. Имуществени последици от недействителността на сделките.
47. Представителство – необходимост и понятие. Представително правоотношение. Отграничения.
48. Приложно поле на представителството. Възникване и прекратяване на представителната власт.
49. Видове представителство. Договаряне сам със себе си. Представителство на юридическите лица.
50. Упълномощаване – понятие, сключване, форма, правно действие. Видове пълномощно. Прекратяване. Преупълномощаване.
51. Действие от чуждо име без представителна власт – последици. Потвърждаване (ратификация) и последици от нея.
52. Погасителна давност – понятие, функции, приложно проле. Преклузивни и рекламационни срокове.
53. Видове давностни срокове – критерии за разграничаване. Конкуренция на давностните срокове.
54. Начало на давностния срок. Броене и край на давностния срок. Погасителната давност при правоприемство.
55. Спиране и прекъсване на давностните срокове – основания и действие. Прилагане на погасителната давност.